Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

Planstrategien er strategien for, hvordan Solrød Kommune skal udvikle sig i fremtiden. Samtidig skal planstrategien pege på, hvordan kommuneplanen skal revideres næste gang.

Her på siden kan du både se den seneste vedtagne Planstrategi fra 2020, som var oplægget til revisionen af kommuneplanen i 2021, og det nye forslag til Planstrategi 2023. Planstrategien er oplægget til næste revision af kommuneplanen, som forventes gennemført inden udgangen af 2025.

Se planstrategierne ved at klikke på den plan, du vil se længere nede på siden.

Du finder også Solrød Kommunes Grønne Dagsorden (lokal agenda 21-strategi), som en del af planstrategierne. Den Grønne Dagsorden er vores strategi for, hvordan kommunen arbejder med bæredygtig udvikling.

Forslag til Planstrategi 2023 har været i høring i 8 uger i perioden fra den 29. juni til den 31. august 2023, begge dage medregnet. Høringen fungerede samtidig som den forudgående indkaldelse af idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision, som forventes gennemført inden udgangen af 2025.

Den endelige version af Planstrategi 2023 forventes at være færdig (vedtaget) inden udgangen af 2023.

Hvad siger loven?

Planstrategi (strategi for kommuneplanlægningen)

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, jf. Planlovens § 23 a.

Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten

  1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
  2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Lokal Agenda 21 (Den Grønne Dagsorden)

Ifølge Planlovens § 33 a. skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

Strategien skal indeholde Byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

  1. Mindskelse af miljøbelastningen,
  2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
  5. fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.