Retningslinjer for klimatilpasning

Solrød Kommune arbejder på at tilpasse kommunens byer, landsbyer og det åbne land til de fremtidige klimaforandringer. Et arbejde der kræver, og kan løftes ved hjælp af et stærk, ansvarsfuldt og bredt samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder. Klimatilpasningstiltag kan samtidig skabe en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber samt en generel mere robust kommune.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for et fremtidigt klimatilpasningsdygtigt arbejde. Redegørelser fremgår under de enkelte retningslinjer.

Du kan se øvrig lovgivning og andet baggrundsmateriale for kommuneplanen her.

Solrød Kommunes regnvandssystemer skal løbende opgraderes, så det sikres, at der maksimalt må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet hvert 5. år (en regnhændelse der statistisk sker hvert 5. år).

I Klimatilpasningsplanen er det fastlagt, at der maksimalt må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet hvert 5. år (en regnhændelse der statistisk sker hvert 5. år).

På baggrund af historiske oversvømmelseshændelser er der udarbejdet en generel beredskabsplan for alle byområder, der træder i kraft i tilfælde af regnhændelser, som er større end 5 års-hændelsen.

Borgere og virksomheder i Solrød Kommune oplever oftere og oftere oversvømmelser af deres ejendom på grund af kraftige regnskyl og afvandingssystemernes (kloakker, vandløb m.m.) manglende evne til at afvande bymæssig bebyggelse og veje m.v. De øgede nedbørsmængder og de kraftige regnskyl er en af effekterne af klimaforandringerne. Derfor må Solrød Kommune indstille sig på fremover at kunne håndtere større mængder regnvand i kommunens byområder og i det åbne land. Derfor skal klimatilpasning fremmes og indtænkes i den fysiske planlægning på alle niveauer i hele kommunen.

Læs klimatilpasningsplanen her.

Klimatilpasningen skal give merværdi ved, at der, hvor det er muligt, indtænkes flere formål og funktioner i klimatilpasningsprojekterne og således at der opnås synergi med den øvrige planlægning i kommunen.

Solrød Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner over for en stor udfordring i forhold til at sikre mod oversvømmelser grundet skybrud og generelt øgede nedbørsmængder. Her handler det om at se en udfordring som en mulighed, da der i de kommende år skal investeres adskillige millioner kroner i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden kan disse investeringer anvendes til at give merværdi fx ved at bygge aktiverende eller rekreative anlæg (over jorden), der kan anvendes af borgerene.

Klimatilpasning skal derfor fremmes og indtænkes i planløsninger på alle niveauer og på tværs af Solrød Kommunes afdelinger, fx ved indretning af offentlige friarealer, idræts- og aktivitetsmuligheder, anlæg af stier, udformning af bebyggelser, energibesparende tiltag mv.
Således kan de enkelte klimatilpasningsprojekter variere – både i graden af merværdi, aktivitetsniveau mv. – alt efter stedets værdier og funktioner.

På den måde tilpasses byerne, så de er robuste nok til at modstå klimaforandringer samtidig med at byerne udvikles, så de bliver bedre og mere attraktive at leve i. Ved at sikre klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang, bliver både penge og arealer anvendt smart.

Kommunen vil samtidig arbejde for at fremme vores samarbejdsmuligheder med KLAR Forsyning i forhold til byudviklingsplaner og klimatilpasning.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større projekter skal der så vidt det er muligt indtænkes lokal afledning af regnvand.

Af hensyn til sikring af klimatilpasningsplanens serviceniveau og i overensstemmelse med vandområdeplanen gældende for Solrød Kommune, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer, hvor det er muligt, afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende, for således at begrænse mængden af overfladevand, som udledes til regnvandssystemet.

I lokalplanlægningen skal der indarbejdes afløbskoefficienter for de pågældende områder i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Det er nødvendigt, at afløbskoefficienterne for de enkelte bebyggelsestyper overholdes, for at sikre at der ikke afledes mere regnvand til regnvandssystemet end det er dimensioneret til.

Du kan se Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 her.

Du kan også finde den til enhver tid gældende spildevandsplan samt tillæg her på kommunens hjemmeside (under politikker indenfor teknik- og miljøområdet).

Ved udledninger til regnvandssystemet skal det endvidere sikres, at udledningen:

  • Overholder gældende krav til indholdsstoffer.
  • Ikke giver anledning til hydraulisk overbelastning op- eller nedstrøms i vandløbet.
  • Kan ske så kommunens serviceniveau jf. klimatilpasningsplanen (i gennemsnit maksimalt én opstuvning over terræn hvert 5 år) kan opretholdes.

Ved udledninger regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % øget regn. Solrød Kommune vil arbejde for, at den fysiske planlægning sker i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanens krav.

Kommunen vil bruge den fysiske planlægning til at fremme en integreret by- og vandplanlægning, så byudvikling sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vandet.

Ved nyudstykning og byfortætning skal den ekstra mængde overfladevand (regnvand) som byudviklingen medfører, håndteres inden for området, fx ved at afsætte areal til regnvandsbassiner.

Ved detailplanlægning i områderne skal det sikres, at områderne disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet af regnvand og havvand.

Ved planlægning af byudvikling, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv. skal der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisiko og muligheder for afværgeforanstaltninger.

Oversvømmelsestruede arealer skal friholdes for ny bebyggelse, medmindre der planlægges for tilstrækkelige afværgeforanstaltninger. Generelt skal der i lokalplanlægningen indarbejdes plads til regnvandet, hvor de oversvømmelsestruede arealer bør indgå i regnvandshåndteringen.

Nye udstykninger samt byfortættelse vil medføre flere befæstede arealer der afleder regnvand, som vil belaste det offentlige regnvandssystem yderligere. Det er derfor vigtigt, at det sikres, at den ekstra mængde overfladevand kan håndteres inden for området hvor der nyudstykkes eller fortættes, eksempelvis ved at der reserveres areal til etablering af regnvandsbassiner. Dette er et krav der vil blive stillet til developer/ejer af området inden der kan meddeles godkendelse til projektet. Kravet vil blive indarbejdet i nye lokalplaner.

Oversvømmelsestruede arealer skal som udgangspunkt friholdes for ny bebyggelses. Såfremt der ønskes bygget på et oversvømmelsestruet areal, er det vigtigt at det sikres, at der planlægges for nødvendige afværgeforanstaltninger.

Oversvømmelsestruede arealer er de arealer, som er i risiko for oversvømmelse, som vist på Oversvømmelseskortet.

Ved etablering af regnvandsbassin skal det vurderes om, der skal stilles krav til beplantning og oprensningsplan.

Der må ikke udsættes fugle eller fisk i bassinet, ej heller op­­sættes an­dehu­se, tæt hegn eller andre kunstige indretninger i tilknytning til regnvandsbassinet.

Det skal vurderes, om der er behov for udarbejdelse af en pleje- og oprensningsplan, som indeholder vilkår om funktionsbestemmelser, oprensning m.m. Planen skal bl.a. sikre, at den nødvendige oprensning kan foretages i forhold til Naturbeskyttelsesloven § 3 om beskyttede naturtyper. Planen skal godkendes af Solrød Kommune.

Der skal etableres åbne eller nedgravede regnvandsbassiner på en række kommunale arealer.

De kommunale arealer, hvor der skal etableres regnvandsbassiner kan ses på retningslinjekort for regnvandsbassiner.

Det offentlige regnvandssystem skal løbende opgraderes, så det vedtagne serviceniveau kan overholdes. Dette sikres primært ved etablering af bassiner til midlertidig opmagasinering (forsinkelse) af regnvand forskellige steder i Solrød Kommune.

Med tillæg nr. 3 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026, er der udpeget en række regnvandsbassiner, som skal etableres på kommunale arealer i Solrød Kommune.

De udpegede bassiner har et samlet forsinkelsesvolumen på ca. 50.000 m3. Disse bassiner udgør dog ikke det samlede bassinvolumen, der er behov for i Solrød Kommune for at sikre, at regnvandssystemet lever op til serviceniveauet. Der vil yderligere skulle etableres bassiner til forsinkelse af ca. 80.000 m3 regnvand. Etablering af yderligere bassiner vil i vid udstrækning skulle ske på private matrikler. Placering af disse vil ske efter aftale mellem KLAR Forsyning og de private matrikelejere.

Det skal sikres, at Solrød Kommune beskyttes mod forhøjet vandstand i Køge Bugt, således at strandområdet øst for Strandvejen som minimum beskyttes mod en 100-årshændelse, der svarer til en vandstand på 1,54 meter (i 2012) og området vest for Strandvejen beskyttes mod en 1000-årshændelse, der svarer til en vandstand på 2,8 meter (i 2012).

Solrød Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt 2015-2021 har Byrådet vedtaget, et beskyttelsesniveau øst for Strandvejen som hedder minimum en 100-årshændelse (1,54 m i 2012).

Erosion vurderes pt. ikke at udgøre en væsentlig risiko for skader på bygninger og infrastruktur, idet en stor del af kyststrækningen i Solrød Kommune naturligt pålægges sand.

Idet Strandvejen er vigtig i beredskabssammenhæng og da de offentlige interesser samt infrastrukturanlæg er beliggende i området vest for Strandvejen, er det besluttet at beskytte dette område for en 1000-års hændelse (2,8 m i 2012).

Det er efterfølgende konkret besluttet at dele kommunen op i 3 områder A, B og C og beskytte området øst for strandvejen til 2,0 m i område A og 2,5 m i område B, Mens område C, vest for Strandvejen, stadig er fastholdt beskyttet til 2,8 m.

Du kan se se mere om kystsikring og afgrænsning af områderne A, B og C her på Kommunens hjemmeside.

Byrådet har i oktober 2021 vedtaget en ny Risikostyringsplan for årene 2022-2027. 

Se Risikostyringsplan 2022-2027 her.