Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Solrød Kommune. Kommuneplanen angiver de samlede fysiske rammer for hele kommunen, og for hvordan Byrådet ønsker at disponere og udvikle kommunen de næste 12 år.

Rammerne i kommuneplanen danner grundlaget for, hvordan Byrådet senere må planlægge for de enkle delområder i kommunen, og det vil ske ved udarbejdelse af lokalplaner.

Kommuneplanen udarbejdes på baggrund af Planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Se mere om lovgrundlaget for kommuneplanen her.

Kommuneplanen afspejler Byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Byrådets mål er enten videreført fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017 eller hentet fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden og Budget 2021-2024 (budgettet kan du finde her på kommunens hjemmeside).

Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.
Se rammerne for lokalplanlægning her.

Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at Byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udviklingen, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Solrød Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle ideer og forslag fra offentligheden.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan. Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an, fastlægges i planstrategien, som vedtages forud for revision af kommuneplanen.

Gå tilbage til startsiden for kommuneplanen.