Overordnede mål for det åbne land

Byrådets overordnede mål for det åbne land i Solrød Kommune er:

  • At værne om det åbne land, natur og kultur med passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse.
  • Gennemføre fokuserede indsatser for biodiversitet i områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie og økologiske forbindelser for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land.

Solrød Kommune skal være smukkere på et bæredygtigt grundlag i forhold til byudvikling, klima og miljø.

Solrød Kommune er en del af Hedeboegnen, som er karakteristisk ved den åbne, svagt bølgede landbrugsslette, præget af mange store landsbyer, fritliggende gårde og husmandssteder. Området er skovfattigt, og den grønne struktur udgøres fortrinsvis af levende hegn og småbevoksninger. Flere af kirkerne ligger frit og danner pejlemærker i landskabet.

De landskabelige interesser er landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er sammensatte af flere elementer: søer, skove, bakker, levende hegn.

Andre steder kan det være et dominerende landskabselement, som giver området identitet og skaber landskabsoplevelsen, eksempelvis de store moseområder Karlstrup-Engstrup Moser og Jersie Mose. Herudover ligger der mange små natur- og kulturelementer i landbrugslandet (skov, sø, overdrev, hede, gravhøj, sten- og jorddiger mv.), som giver landskabet variation og værdi.

Kysten fremstår som en markant landskabsformation, med særlige værdifulde naturområder, der er med til at give kommunen en særlig landskabelig identitet. I Solrød Kommune er kystlinjen seks kilometer lang, og med til at give os en unik og børnevenlig strand med særegent naturpræg.

Der er seks landsbyer i Solrød Kommune - landbyer med store kvaliteter og med hver deres værdier og potentialer.

I forbindelse med planlægning og administration af det åbne land vil Byrådet tage vare på de særlige beskyttelsesinteresser samt omgivelserne, hvorfra de kan opleves eller blive påvirket. Herunder skal vurderes, om den påtænkte ændring er forenelig med de særlige værdier, og om der i den forbindelse skal tages hensyn ved placering og udformning af bebyggelse, anlæg eller lignende. Offentlighedens mulighed for at få adgang til værdierne skal ligeledes vurderes, hvor dette er aktuelt.

Byrådets mål er dels overført fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017 og fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune har i samarbejde med Greve Kommune udarbejdet en Landskabsanalyse, som danner grundlag for en præcisering og detaljering af de værdifulde landskaber i kommunen. Se landskabsanalysen i "relateret indhold".