Retningslinjer for forsyningsnettet

Retningslinjer for forsyningsnet omfatter højspændings-, fjernvarme-, el-, bredbånds- og naturgasnet samt antennemaster.

Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindre etablering af de på retningslinjekortet viste linjeføringsanlæg.

Der må ikke opføres nye bygninger til ophold for mennesker inden for en zone af 20 meter på hver side af gastransmissionsledninger.

Inden for en 400 meters observationszone centreret omkring midten af naturgastransmissionsledninger skal udvikling ske under hensyn til eksisterende ledninger og gældende sikkerhedsbestemmelser. Observationszonen er vist på Retningslinjekort for forsyningsnettet.

I forbindelse med etableringen af jernbaneforbindelsen København-Køge-Ringsted, er den eksisterende 132 KV højspændingsledning langs motorvejen blevet jordlagt.

Der er et eksisterende el-stationsanlæg ved Traneholmvej/Åsvej. Støj fra stationsanlæg (el) reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Linjeføring til naturgasanlæg er fastlagt ved landsplandirektiv, cirkulære 129 af 2.08.1979 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark. Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder en 200 meter bred sikkerhedszone (observationszone) på begge sider af ledningen. Her kan der være særlige krav til befolkningskoncentrationen. Kravene fremgår af Planstyrelsens cirkulære nr. 183 af 26.11.84. Derudover henvises til Vejledning af F.0.1 af juli 2001 (på Arbejdstilsynets hjemmeside) med hensyn til mindsteafstand til bebyggelse.

Energistyrelsen er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Kommunen skal ved blandt andet landzoneadministration tage særlige hensyn til højtryksledningens beliggenhed.

Nye boliger og børneinstitutioner bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg, jf. Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Begrebet "tæt på" er ikke defineret, men kan afgøres ud fra en konkret vurdering.

Både Arbejdstilsynet og Energistyrelsen kan stille særlige krav ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealer nær eksisterende gastransmissionsledninger.
Solrød Kommune skal kontakte ledningsejer ved alle forhold i observationszonen (for naturgastransmissionsledninger), som kræver tilladelse efter lovgivningen - fx byggetilladelse, landzonetilladelse, miljøgodkendelse mv. Dette gælder også lokalplanforslag i berørte områder.

Af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside fremgår Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016, som blandt andet indeholder planlægning for transmissionsnettet.

Ud fra et forsigtighedsprincip bør nye boliger og børneinstitutioner ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg - se Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Antennemaster/sendeanlæg skal som udgangspunkt placeres i bymæssig bebyggelse på skorstene, siloer o.l., i industriområder eller på eksisterende master, der eventuelt udbygges.
Hvis en placering som angivet ovenfor ikke er mulig, bør nye antennemaster/sendeanlæg placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse under hensyntagen til især kulturmiljøværdier og til luftfartens sikkerhed.
I områder med bevaringsværdige bygninger skal sendeanlæg så vidt muligst afskæmmes.

Nye antennemaster/sendeanlæg kan søges opstillet, men der skal tages hensyn til landskabsværdier, jordbrugsområder med særlige naturværdier og beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven.

Langs naturgastransmissionsledninger skal høje konstruktioner (fx master) placeres i en afstand af 2 gange den maksimale byggehøjde fra transmissionsledningen.

Opstillingen kan ansøges efter nærmere dialog med Solrød Kommune og en samlet plan jf. mastedatabasen.  

Solrød kommune vil gerne have udviklet bedre internetforbindelse i forbindelse med den digitale udvikling. Bredbånd, telemaster og sendeanlæg er derfor vigtige. Det foretrækkes at nye sendeanlæg så vidt muligt placeres på eksisterende master eller høje bygninger, så antallet af nye master kan begrænses mest muligt. Det åbne land kan dog være såbart for nye master. I samråd med teleselskaberne skal der afsøges velegnede områder til opsætning af antennemaster.

Opstilling af telemaster og antennesystemer til internetforbindelse og andre kommunikationsformål forudsætter normalt ikke kommuneplantillæg, men kan ske på baggrund af en konkret vurdering.

På www.mastedatabasen.dk findes kort over eksisterende og planlagte master.

Master er en vigtig del af infrastrukturen i telenettet, idet de blandt andet benyttes til opsætning af antennesystemer til brug for mobilkommunikation, til radio og tv m.m. I Danmark er der derfor også en lov om etablering og fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv. Lovgivningen retter sig særligt mod teleoperatører samt lokale myndigheder.