Tillæg

Her på siden kan du se de tillæg, der enten er vedtaget eller i høring, i forhold til Solrød Kommuneplan 2021.

Der er endnu ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslag, kan du benytte høringsknappen på den enkelte plan.

Alternativt kan disse også sendes pr. mail (evt. som sikker post via din e-boks) til cbb@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den dag, høringsperioden udløber.

Kommuneplantillæg i forslag

Høringsperiode

Du kan klage over et kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan. Dvs. du kan først klage over et kommuneplantillæg efter tillæggets vedtagelse. Klagevejledning fremgår af det vedtagne kommuneplantillæg.

Se klagevejledning her (Planloven).

Du kan også klage over en miljøvurdering (miljørapport) eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Hvis der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport) følger denne planen, og derfor kan du klage over en miljøvurdering efter planens (og dermed miljørapportens) vedtagelse.
En klage over miljørapporten skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen af den vedtagne plan med tilhørende miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over en beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes, skal dette ske i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget.

Du klager til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger på med MitID. Når du har indsendt din klage, bliver den sendt videre til Solrød Kommune til udtalelse.

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse, fx over kommunens skøn, dvs. når kommunen kunne vælge mellem flere forskellige afgørelser.

Hvem kan klage?

Enhver der har retlig interesse i sagens udfald, fx ansøgere, naboer, omboende, lokalforeninger (grundejerforeninger, vejlaug) og andre, som er omfattet af en retlig interesse eller er part i sagen.

Frist for at klage

Klagefristen er 4 uger fra den dato planen er offentliggjort (via det statslige planregister Plandata.dk).

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen.

Hvis ikke du betaler gebyret, bliver klagen afvist. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eller hvis klagen afvises, fordi klagefristen er overskredet, klagen ikke er berettiget, eller hvis klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune, hvor du beskriver, hvorfor du vil fritages for at bruge Klageportalen. Vi vil herefter sende din anmodning til Planklagenævnet, som tager stilling til, om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.