Mål for klimatilpasning

Byrådets mål for tilpasning til klimaforandringer er:

 • Solrød Kommunes borgere og virksomheder skal sikres mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer.
 • Der skal sikres mod havvandsstigning i Køge Bugt vest og øst for Strandvejen. I forhold til kystsikring er Kommunen delt i 3 områder. 2 områder øst for Strandvejen (A og B) og 1 område vest for Strandvejen (C). Det er vedtaget, at område A sikres til kote 2,0; område B til kote 2,5 og område C til kote 2,8.
  De 3 områder kan ses her på kommunens hjemmeside.
 • Der skal sikres mod oversvømmelser fra regnvandssystemet.
  Her er Kommunen delt op i 16 deloplande (1-16).
  Det er vedtaget at klimatilpasningen af regnvandssystemet som minimum sker til en 5-årshændelse (regn).
 • Solrød Kommune vil integrere klimatilpasning i kommunens projekter og planer, så der samtidig med øvrige aktiviteter kan skabes en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber samt en generel mere robust kommune.
 • Solrød Kommune vil arbejde på at implementere multifunktionelle, bæredygtige og klimatilpassede rekreative løsninger i vores byrum og offentlige arealer.

Solrød Kommune har de sidste mange år arbejdet på at tilpasse kommunens regnvandssystemer og kyst til det ændrede klima. Vi får allerede og forventer stadig mere regn og højere vandstand i Køge Bugt. Det giver en række udfordringer for Solrød Kommune, men i og med, at Solrød Kommune er i god tid giver det også nogle spændende muligheder for at tænke klimatilpasningen sådan, at den kommer til gavn på flere måder.

Klimatilpasningen kan fx være med til at give en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber og i det hele taget en mere robust kommune.

Byrådet besluttede med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden at tema om klima og bæredygtighed skulle revideres i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021.

Nogle af indsatserne i planstrategien var, at vi ville reservere kommunale arealer til anlæg af regnvandsbassiner og opdatere kortet med angivelse af risiko for oversvømmelse. Dette har medført nye retningslinjer og nye, opdaterede kort i kommuneplanen.

Målene er hentet fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017, Spildevandsplanen, Risikostyringsplanen og Planstrategien.

Læs mere om Solrød Kommunes plan for tilpasning til klimaforandringer her.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.