Mål for skiltning i boligområder i byzone

Byrådets mål for skiltning i boligområder i byzone:

  • At sikre, at boligområder så vidt muligt holdes fri af skiltning, for at fastholde karakteren af boligområde.
  • At skiltning og belysning for liberalt erhverv der er tilknyttet boliger, udføres diskret og i respekt for boligområdets karakter og udseende.
  • At sikre, at skiltning for loppemarkeder mv. foregår efter ensartede retningslinjer mht. placering og dimensionering.
  • At henvisningsskiltning mv. udføres ensartet i hele kommunen, herunder byskilte.
  • At sikre at offentlige vejarealer og udstyr friholdes for erhvervsskiltning af midlertidig såvel som permanent karakter. Ligeledes friholdes for skiltning for loppemarkeder mv., som skal foregå på egen grund.

Solrød Kommune består af 3 større sammenhængende bydele i strandområdet, som overvejende består af parcelhusbebyggelse og etageejendomme i 2-4 etager. Strandområdet omfatter bydelene Karlstrup Strand, Solrød Strand og Jersie Strand. Bydelene forbinder Solrød Kommune med Køge mod syd og Greve mod nord.

Kystområdet er præget af, at være et tidligere sommerhusområde der er videreudviklet til et sammenhængende byområde med helårsbeboelse.Bebyggelsesstrukturen består i overvejende grad af parcelhusbebyggelse og etageejendomme i 2-4 etager. Længst ud mod vandet ligger de gamle sommerhuse, hvor mange er omdannet til helårsbeboelse, og derfor har undergået større ombygninger og forvandlinger.

Havdrup udgør kommunens anden bymidte, og ligger ved kommunegrænsen mod vest op mod Roskilde Kommune. Bystrukturen er bygget op omkring Havdrup station og Hovedgaden, som det historiske midtpunkt, samt parcelhusbebyggelser og enkelte etageejendomme i 2 etager.

Beboelsesejendomme må i princippet ikke anvendes til erhverv. Imidlertid er der mulighed for at drive liberalt erhverv såsom internethandel, rådgivningsvirksomhed og klinik tilknyttet en bolig, såfremt virksomheden er forenelig med et boligkvarter og dermed ikke er til ulempe for omboende og kvarteret som helhed. Men må f.eks. også have dagpleje i sin bolig. Derfor kan der også være behov for skiltning i tilknytning til beboelse. I disse tilfælde kan diskret skiltning foregå i vinduer, på døre eller på facade ved siden af døren, eller som henvisningsskilt placeret ved adgang til ejendommen.

Byrådet ønsker at værne om boligområdernes karakter, hvorfor der er fastsat en række retningslinjer, som understøtter dette.

Målene her blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts 2016 af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

I 2017 blev tilføjet et enkelt nyt mål i kommuneplanen fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden fra temaerne om byliv og stranden, om at ville forbedre synligheden og adgangsmulighederne til stranden ved at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og gør det lettere at komme til strand og vand (for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere). Ved at benytte strandens karakter til at skabe en visuel identitet, fx i forbindelse med skiltning, synliggøres stranden, hvilket vil bidrage til, at kommunen forbindes med noget rekreativt og eksklusivt.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.