Mål for detailhandel

Byrådets mål for detailhandel er:

  • Det skal fortsat være attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune.
  • Virksomheder skal sikres udvidelsesmuligheder i centerområderne (gælder alle erhvervsområder).
  • Solrød Kommune vil fremme gode rammer for byliv og detailhandel.
  • Solrød Kommune vil fremtidssikre Solrød Center og Havdrup Bymidte samt understøtte detailhandlen i disse områder ved at være aktive medspillere i realiseringen af helhedsplanerne for Solrød Center og Havdrup Bymidte.
  • Bymidterne i Solrød og Havdrup skal danne rammer for handel, ophold, aktiviteter og oplevelser.
  • Tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser og centre skal være god.

Byrådets mål går godt i spænd med intentionen i de statslige mål om at styrke de eksisterende bymidter som levende handelscentre med et varieret butiksudbud. Samtidig skal muligheden for små lokale butikker i landsbyerne ses, dels som et udtryk for, at der selv i mindre bysamfund skabes mulighed for vækst, og dels som et led i at opfylde det statslige mål om at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Sammenholdes det, at der fortsat er en restrummelighed til butiksformål, med det, at detailhandelen skal koncentreres i centrene, arbejder kommuneplanlægningen også indirekte for at styrke centerområderne.

Målet om fortsat at gøre det attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune søges opfyldt ved at tilbyde erhvervslivet (her detailhandelen) gode rammer med en professionel, tillidsskabende og helhedsorienteret sagsbehandling.

Byrådets mål om at fremme gode rammer for byliv og detailhandel hænger stærkt sammen med målet om, at centrene i Solrød og Havdrup skal danne rammer for handel, ophold, aktiviteter og oplevelser. Målene søges blandt andet opfyldt ved at understøtte detailhandelen i Solrød Center og Havdrup Bymidte ved realiseringen af helhedsplanerne for de to områder.
Se Helhedsplanen for Solrød Center her og Helhedsplanen for Havdrup her.

Vores nuværende detailhandelsstruktur og denne kommuneplans retningslinjer understøtter en god tilgængelighed mellem boliger og indkøbsmuligheder samt de arbejdspladser, detailhandelen skaber. Derudover understøtter Trafikplan 2021-2025 også god tilgængelighed.

Byrådet besluttede med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, at tema om detailhandel skulle genvedtages. Dog er temaet opdateret ud fra den seneste detailhandelsanalyse fra 2020.

Detailhandelsanalysen anbefalede at kommunens to lokalcentre skulle reduceres både i afgrænsning og for det samlede butiksareal. Ved behandling af kommuneplanforslaget besluttede Byrådet, at fastholde lokalcentrenes nuværende muligheder (fra den nu aflyste Kommuneplan 2017), suppleret med at den enkelte butiks størrelse øges i overensstemmelse med det maksimalt tilladte ifølge lovgivningen.

Se mere om Lovgivning mv. i forhold til kommuneplanen her.