Mål for erhverv

Byrådets mål for planlægning af erhverv:

  • Planlægningen skal sikre gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.
  • Det skal fortsat være attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune.
  • Erhvervsvirksomheder skal primært lokaliseres i eksisterende erhvervsområder, og virksomheder skal sikres udvidelsesmuligheder i erhvervsområderne.
  • Solrød Kommune vil fremtidssikre Solrød Center og Havdrup Bymidte.
  • Solrød Kommune vil lægge planer for nye erhvervsarealer.
  • Solrød Kommune vil afdække potentialer for turismeerhvervet (herunder lejrpladser for autocampere og andre overnatningsmuligheder), underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet.
  • Solrød Kommune vil fortsat arbejde for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til rene erhvervs- eller boligområder.

Solrød Kommune ønsker at tilbyde erhvervslivet gode rammer med en professionel, tillidsskabende og helhedsorienteret sagsbehandling. De lokale virksomheders vækst og udvikling understøttes gennem Greve-Solrød Erhvervsservice, som vejleder virksomheder og iværksættere samt arrangerer informationsaftener for iværksættere, workshops for etablerede virksomheder mv.

Derudover understøttes det lokale erhvervsliv via en styrket intern koordinering blandt medarbejdere med virksomhedskontakt i kommunen, ligesom der er en løbende dialog med det lokale erhvervsliv gennem virksomhedsbesøg, dialogmøder og netværksmøder.

Som en del af det erhvervspolitiske Greater Copenhagen-samarbejde understøtter Solrød Kommunes indsats den regionale erhvervsindsats i hele Greater Copenhagen-området.
Læs mere om Greater Copenhagen her.

Fremtidssikring af Solrød Center går blandt andet ud på at centret udvikler sig fra at være ensidigt koblet op på handel til at være præget af en frugtbar sammenblanding af handel, uddannelse, administration, kultur, mad, leg, events og ophold.

Tilsvarende skal bymidten i Havdrup udvikles, så den bliver et samlende og attraktivt offentligt byrum, der binder byen bedre sammen, og Hovedgaden skal udvikles til en bygade (også med boliger).
Detailhandel som erhverv er behandlet under tema om detailhandel.

Ledige erhvervsområder bør synliggøres ved markedsføring såsom kampagner eller lignende. Planlægning af nye erhvervsarealer forudsætter Erhvervsstyrelsens accept, eventuel revision af Fingerplan 2017 og/eller efterfølgende revision af denne kommuneplan.

Potentiale for turismeerhvervet (herunder lejrpladser for autocampere og andre overnatningsmuligheder), underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet er indarbejdet i denne kommuneplan i form af nye retningslinjer, henholdsvis under Byggeri og anlæg i landzone (i tema om det åbne land) og her i temaet om erhverv.
Solrød Kommune har således ikke udpeget konkrete arealer, men har i stedet indarbejdet retningslinjer, der danner grundlag for en vurdering af hvor og under hvilke forudsætninger disse erhverv kan placeres.

De resterende mål sikres ved at følge denne kommuneplans retningslinjer og rammer. Fx sikres virksomheder udvidelsesmuligheder i eksisterende erhvervsområder ved justering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser (se Rammerne for lokalplanlægning), og muligheden for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til enten rene erhvervs- eller boligområder er indarbejdet i rammerne.

Byrådet besluttede i forbindelse med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, at tema om erhverv skulle genvedtages for en ny 4-årig periode i kommuneplanen. Teamet er dog suppleret med et enkelt nyt mål fra planstrategien (om at sikre udviklingsmuligheder under hensyntagen til en række andre forhold).

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.