Retningslinjer for skiltning i Solrød Center

Solrød Center er kommunens største centerområde med et ca. 500 m langt gadeforløb, der forløber mellem Strandvejen mod øst og rådhuset mod vest.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i Solrød Center. Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Butikker og erhverv i stueetagen må skilte på facaderne ud mod Centergaden, torve og sidestræder, hvis butikken har åben facade mod disse (udstillingsvinduer og/eller kundeindgang).

Skiltene kan placeres på dragerne mellem søjlerne, eller på facadestykke over vinduer inde under arkaden, eller på facaden over dragerne mellem søjlerne.

Skilte kan udformes som pladeskilte, løse bogstaver eller som folieklæb på ruder.

Ved anvendelse af pladeskilt, skal pladen følge arkadeåbningens form (vandret eller buet). Det betyder f.eks. at hvis arkadeåbningen er buet, skal pladen også være buet og følge arkadebuen.

Anvendes der folieklæb på ruder, skal folien være transparent, hvis den er med printede bogstaver, og folien må maks. dække 25 % af ruden. Løse bogstaver i folieklæb tillades også, og skal som udgangspunkt placeres på den øverste del af ruden eller den nederste del af ruden, således at der fortsat er indsyn til butikken.

Hvis butik eller erhverv har hovedadgang fra bagsiden af centret, kan der skiltes over eller ved siden af indgangsdøren. Der skal foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde, men skiltningen skal som udgangspunkt placeres og dimensioneres i harmoni med facaden.

Facadeskiltningen må maks. være 60 cm i højden, og skal dimensioneres så det indpasses harmonisk på facaden under hensyn til vandrette og lodrette bånd (vinduer, søjler, dragere). Samme højde skal tilstræbes på de enkelte bygninger.

Erhverv på 1. sal må skilte i ruder ud mod centergaden, sidestrædet og mod bagsiden af centret. Skiltningen skal udformes som bogstaver med folieklæb. Ruderne må som udgangspunkt ikke være blændede af skiltningen. Skiltningen skal dimensioneres og placeres så det harmonerer med bygningens arkitektur, vinduesåbninger mv., og således at der fortsat er ind- og udsyn fra erhvervet.

I særlige tilfælde kan der tillades folieklæb på en større del af ruden, hvis folieklæbet er transparent (dvs. gennemskinnelig). Det kan f.eks. være tale om lægekonsultationsrum el. lign. hvor indsyn ikke er ønskeligt. Folieklæbet må dog max fylde 60 % af ruden. Folieklæbet kan f.eks. placeres midt på ruden således at der er udsyn under og over folien. Eller nederst på ruden, således at der er udsyn over folien.

For erhverv på 1. sal, kan der tillades skiltning placeret på facaden over eller ved siden af indgangsdøren til opgangen/erhvervet. Hvis flere erhverv deler samme opgang, skal der tilstræbes en fælles løsning.

Skiltning skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til facadeudtryk og adgang til erhvervet/butikken.

Fuldstændig tilklæbning af butiksvinduer i stueetagen tillades ikke, da det er hensigten at centret skal fremstå åbent og imødekommende. Maks. 25 % af ruden må være tilklæbet af transparent folie (som kan være farvet).

Man kan dog, hvis det enkelte erhverv har mange butiksruder (supermarked o. lign.) placere reklamer mv. på den indvendige side af ruden friholdt af denne (afstand ca. 5-10 cm fra ruden), således at vinduet stadig opleves som et udstillingsvindue.

Diskret skiltning med åbningstider i vindues- og dørparti kræver som udgangspunkt ikke ansøgning.

Der kan gives tilladelse til begrænset skiltning af permanent karakter, dvs. mere end 6 ugers varighed, i virksomhedernes vinduer efter ansøgning herom i hvert enkelte tilfælde.

Der kan tillades skiltning af midlertidig karakter, dvs. op til 6 ugers varighed, placeret i virksomhedernes butiksvinduer uden ansøgning, f.eks. ved udsalg m.m. reklamer af både permanent og midlertidig karakter må ikke udgøre mere end 20 % af vinduesfladen.

I sidestræder kan tillades mindre, fælles reklame for centret på/i standere til kundevogne (placeret i sidestræderne).

Opsætning af bannere og reklametavler på facader og hegn kan ikke tillades.
Dog mulight ved tilkørsler fra Solrød Byvej, jf. RL 6.3.1.10 (på denne side), og for DSB’s bygnings langs banen, hvor der kan opsættes en forskønnende reklame for Solrød/Solrød Center på bygningens tag (for at skjule det rodede udtryk set fra S-togsperronen), under forudsætning af at DSB og Solrød Kommune godkender skilt og placering.

Farverne på facadeskiltningen skal harmonere med gadebilledet og skal som udgangspunkt have den samme farveholdning inden for den samme bygning. F.eks. hvis der er flere butikker i samme ejendom, skal butikkerne tilstræbe en ensartet farveholdning så facaden ikke har flere forskellige skiltefarver på samme facade. Dette af hensyn til at opnå et harmonisk og afdæmpet facadeudtryk og et harmonisk gadebillede som helhed.

Udhængsskilte skal så vidt muligt udformes ensartet på den enkelte bygning. Dvs. hvis der er flere erhverv i samme ejendom, som ønsker udhængsskilte, skal udhængsskiltene udformes efter samme princip. Farvevalget på udhængsskiltene skal matche farvevalget på facadeskiltningen på den enkelte ejendom og det enkelte erhverv. Dette for at opnå et harmonisk facadeudtryk og harmonisk gadebillede som helhed.

Udhængsskilte skal placeres således at de ikke er til hinder for forbipasserende eller til ulempe for erhverv eller beboelse på 1. sal. Udhængsskilte må max være 60 cm høje og 60 cm brede, og skal placeres på vægpiller eller søjler vinkelret på facaden.

Der kan endvidere tillades nedhængte skilte placeret under arkadeloftet vinkelret på facaden i maks. 125 cm´s længde og 20 cm´s højde, hvor frihøjden mellem underkant skilt skal være minimum 220 cm.

Belysning af skiltning skal udformes, så det passer til den enkelte bygnings arkitektur og gadebilledet som helhed. Som udgangspunkt skal der vælges den samme type belysningskilde for den enkelte ejendom af hensyn til helhedsindtrykket. Dvs. hvis der er flere erhverv i samme ejendom, skal belysning som udgangspunkt være udført i samme design.

Skiltning kan udformes med indbygget lyskilde. Lysstyrken i skiltet skal være afdæmpet og tilpasset omgivelserne.

Lyskasser kan tillades placeret over vinduer inde under arkaden. Lyskasser placeret på facaden over arkadeåbninger eller på drageren kan ikke godkendes, da det sjældent giver et pænt resultat.

Lyskilden skal være energibesparende. Neonlys godkendes ikke.

Der kan tillades belysning i sidestræder (fx som visuelle ledelinjer eller lignende) efter et af Solrød Kommune nærmere godkendt projekt.

Markiser (der kan rulle ind eller klappes sammen) kan placeres på 1. sal af ejendomme, men ikke i sidestræder og i stueetagen af centret. I stueetagen mod centergaden/torve kan markiser dog opsættes, hvis særlige forhold taler herfor - fx ingen arkade og beliggenhed i solsiden - dog skal en acceptabel frihøjde opnås.

Markiser skal rulles ind eller klappes sammen efter lukketid. Markiserne skal tilpasses bygningernes facadeudtryk, og må ikke virke dominerende. Markiserne skal gives en ensartet farve, der passer til bygningens øvrige farveholdning, og skal have samme bredde som vinduet markisen placeres over. Der skal som udgangspunkt vælges den samme farve og løsning for den enkelte bygning, således at alle erhverv i samme bygning vælger den samme løsning.

Løse skilte reguleres af Solrød Centerforening. Løse skilte skal placeres således, at de ikke er til ulempe for forbipasserende.

Antallet af løse skilte skal så vidt muligt begrænses af hensyn til fremkommelighed og det generelle gadebillede. Det foreslås at Solrød Center udformer ensartede klapskilte, som de enkelte butikker kan anvende.

Se eventuelt også RL 6.3.1.10 (om flagstænger m.m.) her på denne side.

Solrød Kommune har i samarbejde med Solrød Centerforening udarbejdet et byrumskatalog for Solrød Center. Byrumskataloget anviser retninger for løse skilte, parasoller, plantekasser og møbler på udearealerne i gågaden og på de tilstødende pladser.

Find Byrumskataloget for Solrød Center her på Solrød Kommunes hjemmeside.

På varegårdshegn kan der tillades skiltning med virksomhedernes navne ved indkørslen til varegården. Det anbefales, at der laves en fælles skilteløsning ved placering af flere virksomheder i samme ejendom. Skiltet må ikke gå op over hegnets kant.

Der kan opstilles fælles skiltepylon for alle virksomheder i centret ved indkørsel til centrets p-arealer ved Solrød Byvej og ud mod Solrød Strandvej (se retningslinjer for pyloner).

Se også overordnet RL 6.1.1 (om skiltning i erhvervsområder og centerområder generelt).

Alternativt kan der i stedet for en pylon tillades en port, et kunstværk eller et banner (med centrets navn, begivenheder i centret el.lign.) opsat ved tilkørsler til centret fra Solrød Byvej, under forudsætning af at udformning (herunder farvevalg), størrelse og placering kan godkendes af Solrød Kommune.

Fælles mindre reklameflagstænger (med centrets navn eller skiltning for særlige begivenheder - fx halloween, udsalg el.lign.) er tilladt langs centergadens forløb samt ved centergadens udmunding ved Solrød Strandvej.

Fælles reklameflagstænger (med centrets navn) er tilladt ved tilkørsler til centrets parkeringsarealer, under forudsætning af at placeringen kan godkendes af Solrød Kommune. Desuden skal pyloner/banner og flagstænger godkendes som en samlet løsning.
Langs Solrød Byvej og Solrød Strandvej kan der skiltes for Solrød Center i et godkendt monteringssystem på udvalgte lysmaster.

Mod Mosevej kan som alternativ til flagstænger opsættes et mindre skilt (fx lav pylon på max 1,5 meter), hvis oversigtsforholdene vurderes tilstrækkelige.

Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bygningens tag eller i bebyggelsens varegårde (lavere end højden af varegårdshegn). Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bagsiden mod p-arealerne, hvor de skal inddækkes.

Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vinduet, og have en åben karakter, således at der stadig er indblik til forretningerne.

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende.

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Solrød Center er beliggende i bydelen Solrød Strand er Solrød Kommunes største butikscenter med et ca. 500 m langt gadeforløb, der forløber mellem Strandvejen mod øst og Rådhuset mod vest.

Solrød Center blev i 1970´erne bygget op omkring Solrød Station og et gadeforløb, Centergaden, som snor sig gennem centret med torve, pladser og smalle sidestræder. Butikkerne ligger tæt side om side i stueetagerne, mens der ligger liberale erhverv på første sal af de 2 etagers bygninger.

Centergaden fungerer både som gågade og cykelsti. Biler og parkeringsområder er overvejende placeret på bagsiden af byggeriet og væk fra Centergaden. På den måde opleves centret med forholdsvis lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående og cyklende. Dette ud fra en betragtning om at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed. Skiltene behøver derfor ikke samme omfang og størrelse som hvis skiltene skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed.

Butikkerne og institutionerne i centret skilter på meget forskellig vis, hvilket efterlader et uensartet udtryk.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

Byrådet vedtog en helhedsplan for Solrød Center i august 2015. Helhedsplanen anbefaler, at skiltning fremover bør udformes efter ensartede principper og retningslinjer, der forskønner og styrker centerets identitet som egentlig gågade samtidig med centret og skiltningen får et mere eksklusivt udtryk.

I 2021 har Solrød Kommune i samarbejde med Solrød Centerforening udarbejdet et Byrumskatalog for inventar i gågaden i Solrød Center, herunder retningslinjer for løse skilte.

Find Byrumskataloget for Solrød Center her.

Retningslinjerne for skiltning danner grundlag for fremtidig planlægning og skiltning i centret. Det er fortsat Byrådets hensigt, at Solrød Center skal fremstå som et harmonisk og tiltalende centerområde. Dette skal ske ved en hensigtsmæssig og ensartet udformning af facaderne, herunder skiltning og belysning, således at centeret fremstår som en harmonisk, sammenhængende helhed med fælles arkitektoniske hovedtræk.

Helhedsplanen danner grundlag for mere byliv med multifunktionelle byrum og andre aktiviteter, der kan være med til at holde liv i centret efter butikkernes åbningstid.

Se Helhedsplanen for Solrød Center her.

Helhedsplanen foreslår, at der arbejdes med en mere ensartet og synlig skiltning igennem gaden, inspireret af en traditionel hovedgade med et stærkt identitetsfællesskab.

Solrød Center er i dag præget af en uensartet skiltning af varierende kvalitet samt en ringe synlighed fra de omkringliggende veje. Den løse skiltning på Centergaden består af mange forskellige typer af skilte og genstande, mens skiltningen på bygningerne i flere tilfælde er næsten usynlig.

Den ringe synlighed udadtil er særligt et problem i forhold til de biler, som passerer på de omkringliggende veje. Derfor muliggør retningslinjerne for skiltning placering af en fælles skiltepylon langs Strandvejen samt på andre strategiske steder (fx ved adgangsveje til centret), for at synliggøre centeret.

Der bør udarbejdes en samlet strategi for centerets visuelle identitet. Strategien skal både dække den grafiske og arkitektoniske profil. Alt fra centrets fælles logo, udformningen af løse skilte, skiltning på bygninger, pyloner og ankomstporte ved indkørsler til parkeringspladser bør gennemtænkes ud fra en filosofi om, at centeret i højere grad skal udstråle det, som Solrød er kendt for. I stedet for at anvende standardløsninger, skal den visuelle identitet udstråle det, som er særligt ved Solrød: stranden, det ferieagtige liv og det grønne.

Den visuelle identitet har afgørende betydning for oplevelsen af Solrød Center.

Indeværende skilteregler skal eventuelt sidenhen revideres, hvis en nye designlinje for Solrød Center kræver en ændring af indeværende regler.