Mål for by- og boligudvikling

Solrød Kommune er attraktiv som bosætnings Kommune med en vision om at være det bedste sted at leve og bo. Solrød har 6 km børnevenlig sandstrand langs Køge Bugt, et smukt agerlandskab med 6 landsbyer og den hyggelige stationsby Havdrup - alt med gode trafikale forbindelser til København, Køge og Roskilde.

Byrådets mål for by- og byudvikling:

 • Solrød Kommune skal fortsat være en attraktiv og rekreativ bosætningskommune, hvor byudvikling skal ske på et helhedsorienteret og balanceret grundlag, og tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og centre skal være god.
 • Planlægningen skal sikre gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.
 • Planlægning af nye boligområder skal ske på et bæredygtigt grundlag.
 • Byudvikling skal ske med udgangspunkt i Solrød Kommunes boligpolitik.
 • Solrød Kommune vil fremme etableringen af mindre boliger beliggende attraktivt.
 • Solrød Kommune vil udpege perspektivarealer til boligudstykning, som kan sikre en langsigtet harmonisk og bæredygtig udvikling.
 • Solrød Kommune vil fremtidssikre Solrød Center og Havdrup Bymidte, så de kan danne rammer for handel, ophold, aktiviteter og oplevelser.
 • Solrød Kommune vil fortsat arbejde for at omdanne blandede bolig- og erhvervsområder til rene erhvervs- eller boligområder.
 • Byområder skal være attraktive valg for rekreation, mødesteder og bevægelse.
 • Solrød Kommune vil understøtte fortætning af større sammenhængende områder i eksisterende boligområder, når forholdene taler for det. Dette for at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Byfortætning skal ske under hensyntagen til de udfordringer, der følger af klimaforandringerne.

Byrådet besluttede med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, at tema om by- og boligudvikling skulle revideres ved kommuneplanrevisionen i 2021. Planstrategien lagde op til debat omkring en række forslag til ændringer af temaet.

For at være en attraktiv og rekreativ bosætningskommune, vil Solrød Kommune arbejde for bæredygtig byudvikling med et varieret boligudbud, klimatilpassede byrum og rekreative områder, samt for at skabe gode fysiske rammer for kommunens skoler, institutioner og fritidstilbud.

Samtidig kan målet også opnås ved at synliggøre og profilere Solrød Kommunes eksklusive profil med beliggenhed ved vand og strand, de attraktive naturområder samt mange kultur- og fritidstilbud, for herved at inspirere borgerne til et aktivt hverdagsliv samt tiltrække nye borgere.

Solrød Kommune vil arbejde for at fremme smuk arkitektur, smukke byrum og smukke naturområder i kommunen.

Solrød Kommune vil fortsat arbejde med at undersøge muligheden for at skabe cirkulation i boligmassen – enten ved alternativ udnyttelse af den eksisterende boligmasse til fx nye boformer og dermed skabe mere varieret boligudbud (fx opdeling af store parcelhuse i to mindre boliger) eller ved at fortætte eksisterende, centralt beliggende områder (med forskellige boligtyper). Fortætning kan også være en katalysator for mere byliv i kommunens centre.

Plejecentret Christians Have er blevet udbygget og forventes yderligere udbygget med flere plejeboliger for at fremtidssikre behovet for pleje af de svageste ældre i kommunen. I Byrådets budgetaftale 2021 lægges op til en udvidelse med 90 plejeboliger (i kommunen), hvoraf de 45 boliger forventes opført inden udgangen af 2024. Samtidig vil Solrød Kommune undersøge muligheden for placering af flere stationsnære, mindre boliger (med 1-3 værelser, som både egner sig til seniorer, yngre og små familier).

I kommuneplanforslaget blev tre nye rammeområder udpeget til boligudvikling ved Havdrup, lige som der blev reserveret areal til mulighed for en daginstitution ved Magleengen i Jersie Strand. Ved byrådets behandling af den endelige kommuneplan besluttede byrådet, at de tre nye områder ved Havdrup skulle ud af planen for i stedet at fremgå som perspektivarealer. Samtidig besluttede byrådet, at de tre nye områder skal indgå i en ny helhedsplan for Havdrup.

Kommuneplanen udpeger fortsat en række perspektivarealer til boligudvikling, som Solrød Kommune arbejder for at kunne realisere på sigt, forudsat den statslige planlægning giver mulighed for det. Ved behandling af kommuneplanforslaget besluttede Byrådet at ændre på antallet af boliger i 2 af de nye rammeområder (som er udgået af den endelige kommuneplan) samt at reducere antallet af mulige etager på stationspladsen i Solrød Center.

Af planstrategien fremgår også at vi vil arbejde for, at der fremadrettet kan ske fortætning i eksisterende områder ved sammenlægning af flere matrikler, når øvrige forhold muliggør det. ligeledes vil vi arbejde for at planlægge for flere center- og stationsnære boliger.

Solrød Kommune vil arbejde for at kunne tilbyde gode fritidstilbud og muligheder for oplevelser – herunder styrke kommunens centre og byrum, så de inviterer unge såvel som ældre til længere ophold samt summer af aktivitet og liv – også efter butikkernes åbningstid.

I Havdrup Bymidte og Solrød Center arbejder Solrød Kommune med dette ved at følge retningslinjer og anbefalinger i helhedsplanerne med henblik på at skabe attraktive fysiske rammer for handel, ophold, mødesteder, aktiviteter og oplevelser, og dermed at revitalisere vores bycentre og skabe grobund for at bycentrene kan bestå og videreudvikles. Dette kan blandt andet gøres med fortætning, bedre forbindelser og forskønnelse af belægninger, facader mv.

Solrød Kommune vil arbejde på at implementere multifunktionelle, bæredygtige og klimatilpassede rekreative løsninger i vores byrum og offentlige arealer (som eksempelvis Kilen), for at styrke attraktionsniveauet og dermed skabe grobund for mere byliv, fællesskab og lyst til ophold.

Det er også vigtigt at fremme tilgængelighed og nærhed til idrætsfaciliteter/installationer og grønne lokaliteter, herunder udvikle og styrke de spontant tilgængelige aktivitetsmuligheder - og dermed fremme et godt og aktivt hverdagsliv for borgere i alle aldre. Det kan blandt andet gøres ved at etablere inspirerende installationer og byrumsinventar på strategiske egnede steder, der opfordrer til leg, bevægelse og ophold – og ved at indtænke bevægelsesfremmende indretning i forbindelse med byomdannelsesprojekter.

Målene er hentet fra Solrød Kommuneplan 2017 (aflyst med denne kommuneplan) og Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden.

Landsbyerne behandles særskilt under det åbne land & landsbyerne.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Læs Byrådets ”Boligpolitik 2019 – Det bedste sted at bo – hele livet” her.