Retningslinjer for landbruget

Solrød Kommune er den kommune i Region Sjælland, som har færrest dyr pr. ha. jord. Der er ingen store dyrebedrifter og kun ca. 8 landbrug, som har over 3 dyreenheder.

Solrød Kommune er kendetegnet ved gode dyrkningsjorde, som består primært af lerjord. Der forekommer dog også lerholdig sand (primært langs kysten) samt organisk jord.

Jordbrugsarealet udnyttes primært til planteavlsbedrifter og sekundært til svine-, kvæg- og hesteavlsbedrifter.

Retningslinjer for landbrug fremgår herunder. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

De særligt værdifulde landbrugsområder, som vist på Retningslinjekort for landbrug, skal søges opretholdt til landbrugsformål.

Planlægningen skal sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og der igennem bevare det åbne lands karakter af landbrugsland. Eksisterende, sammenhængende landbrugsområder skal så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse. Byudvikling, tekniske anlæg, rekreative anlæg m.m. bør placeres tæt på eksisterende byområder, således at den klare grænse mellem by og land bevares.

Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg m.v. skal der i kommune- og lokalplanlægningen i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

Ved planlægning til andre formål bør der ske en vurdering af de berørte landbrugsejendommes arronderingsforhold (strukturen i dyrkningsflader, agrenes beliggenhed i forhold til hinanden og i forhold til bygninger m.v.), investeringsniveau og størrelse, således at ejendommene ikke forringes unødigt.

Nødvendige driftsbygninger skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bygninger, og det anbefales at friholde områder med landskabelige værdier for større, markante bygninger (jf. retningslinje 3.8.6 afsnittet om byggeri i det åbne land).

Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

Inden for områder, herunder landbrugspligtige arealer, der er udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. I de udpegede områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg m.m., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Lavbundsarealer fremgår af Retningslinjekort for lavbundsarealer, under afsnittet om natur her i temaet om det åbne land.

Se i øvrigt også retningslinje 3.4.4 om lavbundsarealer under Retningslinjer for Natur.

Der kan ikke placeres store husdyrbrug i Solrød Kommune.

Hele landområdet i kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), heraf er en del af området dårligt beskyttet mod nitratudvaskning og er derfor også udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (se Retningslinjekort for grundvand).

Kommunen ser det endvidere ikke hensigtsmæssigt at placere store husdyrbrug inden for en afstand af 1.000 m fra henholdsvis byzone og landsbyer.

Ifølge VVM-reglerne i Planloven (Vurdering af Virkninger på Miljøet) har en landmand pligt til at anmelde enhver etablering eller udvidelse af eget anlæg i intensiv husdyravl. Formålet er først og fremmest at sikre, at omgivelserne (mennesker og landskab) ikke generes af ammoniakfordampning fra stalde og gyllebeholdere eller spredning af husdyrgødning på markerne.

Der kan findes information om aktuelle støtteordninger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor det bl.a. er beskrevet efter hvilke kriterier støtten udbetales

Den seneste analyse af jordbrugserhvervene i Solrød Kommune er udarbejdet af Statsforvaltningen i 2009, og der er ikke medtaget tal fra denne analyse, da disse ikke længere er aktuelle. Der vil i den kommende planperiode blive udarbejdet ny analyse af jordbrugserhvervene i Solrød Kommune.!!!???

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.