Retningslinjer for skiltning i boligområder i byzone

De 2 største sammenhængende boligområder i Solrød Kommune består af bydelen i kystområdet langs Køge Bugt (omfatter bydelene Karlstrup Strand, Solrød Strand og Jersie Strand) samt Havdrup stationsby i vest.
I boligområder kan der i eget hjem drives en række erhverv - blandt andet under forudsætning af at områdets karakter af beboelse ikke skifter karakter. Nedenfor finder du retningslinjer for, hvordan disse erhverv må skilte.

Redegørelsen fremgår til sidst i listen herunder.

Diskret skiltning over eller ved siden af indgangsdøren, på døren eller på ruden som påklæbede bogstaver i folie. I enkelte tilfælde kan der tillades skiltning placeret på facader ud mod adgangsvej/indkørsel.

Størrelsen på skiltning må maks. være 30 cm, dog skal der vurderes i hvert enkelt tilfælde i den konkrete sag. Hvis ejendommen f.eks. ligger ud til en hovedvej, kan skiltning udføres mere synlig, end hvis ejendommen ligger klemt inde mellem boligbebyggelse.

Der kan tillades diskrete henvisningsskilte placeret ved indkørslen til ejendommen.

Der kan tillades skiltning for renovation, ejendomskontorer o. lign. placeret på facader. Skiltene skal udformes og dimensioneres så det passer til bygningens ydre udtryk.

Der kan endvidere tillades henvisningsskilte ved indkørsel til et område, såsom p-skilte, beboerhus, institution o. lign.

Vejmyndigheden skal godkende placering og udformning af henvisningsskilte placeret ved vejadgange/-arealer.

Særligt for strækninger med direkte adgang til naturområderne langs kysten gælder, at der kan opstilles skilte og symboler, der forbedrer synligheden af adgangen til stranden og inspirerer til brug af stranden, efter Solrød Kommunes nærmere godkendelse.

Belysning skal udføres som diskrete armaturer placeret ved skiltningen (over, under, ved siden af skilt).

Lysstyrken må ikke være til ulempe for omboende eller færdsel.

Der kan tillades skiltning for loppemarkeder, vejfester o. lign. placeret på egen grund/matrikel, f.eks. ved indkørslen til ejendommen.

Der må ikke skiltes i lygtepæle, i vejrabatter, på fortove, heller ikke som klapskilte.

Midlertidig skiltning regnes som maks. 6 ugers varighed. Det kræver ikke ansøgning. Alt udover 6 uger kræver tilladelse.

Der kan tillades oplysningsskilte som ”naboovervågning”, ”pas-på-legende-børn” o. lign. placeret langs veje i boligområder. Skiltets dimension og placering skal godkendes af vejmyndigheden.

Ved tankstationer kan der tillades 1 pylon i en højde på maks. 6 m og 1,5 m bred. Pylonen skal placeres således, at den ikke er til ulempe for trafikken, forbipasserende og omboende.

Evt. lys i pylonen skal være dæmpet, og må kun være tændt i tankstationens åbningstid. Dog ønskes belysning af pyloner helst ved spots i terræn.

Særligt for butikscentre henvises til RL 6.3.6 (om pyloner).

Se også overordnet retningslinje om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt (RL 6.1.1).

Kystområdet er præget af, at være et tidligere sommerhusområde der er videreudviklet til et sammenhængende byområde med helårsbeboelse.

Bebyggelsesstrukturen består i overvejende grad af parcelhusbebyggelse og etageejendomme i 2-4 etager. Længst ud mod vandet ligger de gamle sommerhuse, hvor mange er omdannet til helårsbeboelse, og derfor har undergået større ombygninger og forvandlinger.

Området gennemskæres på langs af Strandvejen, S-banen og Tåstrupvejen, hvor der er tilknyttet erhverv og butikker omkring disse strukturer som tidligere beskrevet. Enkelte beboelsesejendomme er indrettet med liberalt erhverv, og kan derfor have behov for diskret skiltning.

Havdrup udgør kommunens anden bymidte, og ligger ved kommunegrænsen mod vest op mod Roskilde Kommune. Bystrukturen er bygget op omkring Havdrup Station og Hovedgaden i 1850´erne, som udgør det historiske midtpunkt. Jernbanen gennemskærer byen og opdeler den i en østlig og vestlig halvdel. Byen er siden udbygget med murermestervillaer, parcelhusbebyggelser og enkelte rækkehuse/etageejendomme i 2 etager. Der pågår en udbygning i Havdrup Vest med moderne parcelhusbebyggelser m.m..

Som tidligere beskrevet ligger Havdrup center koncentreret omkring Havdrup Stationsplads og Hovedgaden med butikker og liberale erhverv. I Havdrups nordlige ende ligger industriområdet, som grænser op til beboelseskvarter. I beboelseskvartererne er der enkelte virksomheder i tilknytning til boligen. Langs Skolevej og Sallevvej ligger enkelte beboelsesejendomme med tilknyttet erhverv.

Beboelsesejendomme må i princippet ikke anvendes til erhverv. Imidlertid er der mulighed for at drive liberalt erhverv såsom internethandel, rådgivningsvirksomhed og klinik tilknyttet en bolig, såfremt virksomheden er forenelig med et boligkvarter og dermed ikke er til ulempe for omboende og kvarteret som helhed. Men må f.eks. også have dagpleje i sin bolig.

Derfor kan der også være behov for skiltning i tilknytning til beboelse. I så tilfælde kan diskret skiltning foregå i vinduer, på døre eller på facade ved siden af døren, eller som henvisningsskilt placeret ved adgang til ejendommen.

Under alle omstændigheder skal der altid ansøges om tilladelse til at drive virksomhed og skilte for denne.

Boligejendomme må godt skilte for fællesanlæg som renovation, beboerhuse, vicevært m.v. ligesom skiltning for p-anlæg o. lign. tillades.

Der kan endvidere tillades midlertidig skiltning til reklamering for loppemarked, vejfest o. lign. Disse skilte skal imidlertid placeres inde på egen matrikel ved indkørslen til ejendommen f.eks.

Skiltning for loppemarkeder placeret i vejtræer, lygtepæle, på fortove og vejrabatter kan ikke tillades, da det kan være til ulempe for trafik, færdsel og renhold. Det gælder også klapskilte som man typisk placerer på fortove. Det er vejmyndigheden der skal meddele tilladelse til placering af skiltning i offentligt vejudstyr eller på vejarealer i henhold til Vejloven.

Ved større arrangementer såsom vejfester, hvor det kræver at man afspærrer veje og arealer midlertidigt, skal færdselspolitiet og vejmyndigheden kontaktes for en tilladelse.

Man må godt placere et skilt til fælles brug for et område, der oplyser om ”naboovervågning”, ”pas-på-legende-børn” o. lign. Vejmyndigheden skal godkende placering og dimensionering af skiltet, således at f.eks. oversigtsarealer ved vej sikres.

Skiltning for hastighed, vejskilte med vejnavne og lignende er et myndighedsområde som varetages af Vejmyndigheden. Man må således ikke selv sætte skilte med hastighedsbegrænsning. Synes man at der bliver kørt for stærkt i et område, skal man tage kontakt til vejmyndigheden for en nærmere drøftelse og afklaring af forholdene.

Se også de overordnede retningslinjer for skiltning.