Klimatilpasningsplan for Solrød Kommune

Solrød Kommune har de sidste mange år arbejdet på at tilpasse kommunens regnvandssystemer og kyst til det ændrede klima. Vi får allerede og forventer stadig mere regn og højere vandstand i Køge Bugt.

Det giver en række udfordringer for Solrød Kommune, men i og med, at Solrød Kommune er i god tid giver det også nogle spændende muligheder for at tænke klimatilpasningen sådan, at den kommer til gavn på flere måder. Klimatilpasningen kan f.eks. være med til at give en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og landskaber og i det hele taget en mere robust kommune.

Tilpasningen til klimaforandringerne er en fælles sag. Solrød Kommune har ansvaret for den langsigtede planlægning, og for at sikre, at der sker en klimatilpasning af vores fælles regnvandssystem. Borgere og virksomheder har ansvaret for at klimatilpasse egen ejendom og matrikel. Uanset hvem er det en stor opgave, og der er brug for, at den løses i dialog og samarbejde på tværs af kommune, borgere og virksomheder. Det er kun ved en samlet indsats, at vi kan tilpasse os til de store udfordringer som klimaændringerne medfører.

Dette afsnit udgør tilsammen med de to tilhørende kort (Prioriteringskort og Oversvømmelseskort) Solrød Kommunes klimatilpasningsplan.

Byrådet vedtog i 2012 "Strategi for klimatilpasning af afstrømningssystemerne i Solrød Kommune og fastlæggelse af serviceniveau". Strategien redegør for risikoen for oversvømmelser af kommunens regnvandssystem ved kragtigere og hyppigere nedbør.

I 2018 blev der udført en cost-benefit-analyse (cba), der beregner balancen mellem økonomiske gevinster (skadesreduktion) holdt op mod omkostningerne til klimatilpasning. Analysen har vist, at der ikke opnås en positiv økonomisk gevinst ved at klimatilpasse regnvandssystemet i Solrød Kommune til en 10-års hændelse.  
I marts 2021 har Byrådet derfor vedtaget et nyt serviceniveau. Det nye niveau er vedtaget på baggrund af en ny bekendtgørelse (serviceniveaubekendtgørelsen), som trådte i kraft 1. januar 2021.
Strategien og beslutningen fra marts måned fastsætter et generelt serviceniveau over for borgere og virksomheder, hvor risikoen for oversvømmelser i fremtiden begrænses til at måtte ske 1 gang hvert 5. år fra bynære vandløb og det offentlige regnvandssystem (en regnhændelse der statistisk sker hvert 5. år).

Serviceniveauet er grundlaget for alle fremtidige klimatilpasningstiltag i Solrød Kommune.

Solrød Kommune og KLAR Forsyning har i 2012 i fællesskab udarbejdet en generel beredskabsplan for alle byområder på baggrund af historiske regnhændelser. Beredskabsplanen iværksættes ved varsler om risiko for oversvømmelser fra vandløb. Derudover har Solrød Kommune i 2014 indgået aftale med KLAR Forsyning om, at forsyningsselskabet varetager beredskabet før, under og efter kraftige regnhændelser.

Byrådet vedtog med Solrød Kommuneplan 2017 en overordnet klimatilpasningsplan for regnhændelser, der angiver risikoen for oversvømmelser, en kortlægning af værdier og en prioritering af klimatilpasningen.

I 2020 har Byrådet vedtaget en konkretiseringsplan med opdatering af grundlaget for klimatilpasning, herunder prioritering af de enkelte oplande.

Byrådet har i 2014 vedtaget "Spildevandsplan 2014-2026". Planen samt senere udarbejdede tillæg giver en status på regnvandssystemet og fastlægger konkrete indsatsplaner og projekter for klimatilpasningen i de prioriterede områder, som fremgår af Klimatilpasningsplan for regnhændelser, jf. ovenstående. Derudover angives retningslinjer i forhold til sikring af serviceniveauet, hvor kommunen skal arbejde for:

  • At rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.
  • At der ved udledninger af regnvand til regnvandssystemet regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % øget regn.
  • At afløbskoefficienterne for de enkelte bebyggelsestyper overholdes
  • At den fysiske planlægning fremmer en integreret by- og vandplanlægning, således at byudviklingen sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vandet - ligesom vi har gjort i Trylleskov Strand.

Du kan læse Spildevandsplan 2014-2026 for Solrød Kommune her.

Byrådet har i 2015 vedtaget "Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 2015-2021". Planen angiver risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt og indsatser, der skal gennemføres for at mindske risikoen.
I planen fastsættes minimumssikringsniveauer for kystbeskyttelsen.
Øst for Strandvejen beskyttes mod minimum en 100-årshændelse svarende til 1,54 meter over normal vandstand.
Vest for Strandvejen beskyttes mod en 1000-årshændelse svarende til 2,8 meter over normal vandstand. Området vest for Strandvejen beskyttes til et højere sikringsniveau, idet de offentlige interesser samt infrastrukturanlæg er beliggende i dette område.
Der vedtages en ny risikostyringsplan i løbet af 2021, hvor de samme beskyttelsesniveauer fastholdes.

Du kan læse forslaget til Risikostyringsplan 2022-2027 for Solrød Kommune her (frem til den 23. september 2021).

Solrød Kommune har i 2017 udarbejdet en beredskabsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt. Planen indeholder instrukser om, hvad ledelse og medarbejdere skal gøre, når der er risiko for en oversvømmelse fra bugten.

Tilsammen udgør de seks dele Solrød Kommunes tilpasning til det ændrede klima. Alle dele indeholder forskellige retningslinjer for klimatilpasningen i Solrød Kommune. Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanen og danner således et grundlag for den fremtidige planlægning for bl.a., byggeri, veje og oversvømmelsestruede områder mm.

Klimatilpasningsplanens formål er at reducere risikoen for oversvømmelser som følge af øget regn i fremtiden og en havvandsstigning på op til 0,7 meter. Det er vedtaget, at KLAR Forsyning årligt skal budgettere med en udgift på 10 mio. kr. til gennemførelse af tiltagene i klimatilpasningsplanen i Solrød Kommune.

I Klimatilpasningsplanen er det fastlagt, at der maksimalt én gang hvert 5. år må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet og bynære vandløb (en regnhændelse der statistisk sker en gang hvert 5. år). Desuden er det besluttet, at klimatilpasningen gennemføres efter følgende overordnede prioritering:

  • De store regnvandssystemer i de bynære områder.
  • Der, hvor skadesreduktionen på bygninger er størst i forhold til den planlagte investering.
  • Veje og stier.

Disse beslutninger er bl.a. truffet ud fra en risikokortlægning, der består af to centrale elementer; en kortlægning af oversvømmelser og en kortlægning af værdier.

Kortlægningen omfatter ikke ekstreme oversvømmelser fra havet eller oversvømmelser som følge af frost i jord og vandløb. En generel havvandsstigning på op til 0,7 meter er dog indregnet i kortlægningen, idet det har betydning for afstrømningen af regnvand. Solrøds klimatilpasningsplan og den indarbejdede risikokortlægning handler om regnvandsafstrømningen (regnvandskloakker og vandløb) i kommunen.

De områder, som risikerer at blive oversvømmet, kan ses her på oversvømmelseskortet.

Kyststrækningen er ikke kortlagt som risikoområde, da regnvandet her har gode nedsivningsbetingelser, og ejendommene ikke er regnvandskloakerede.

Oversvømmelseskortet viser de områder i kommunen, som risikerer at blive oversvømmet ved regnhændelser på henholdsvis 5 eller 100 år. Som det ses af kortet, er der kun en relativ lille forskel mellem de områder, der risikerer oversvømmelse ved en 5 års og en 100 års regnhændelse. Af den grund er udpegningen af risikoområder ved regnhændelser i mellem disse, dvs. eksempelvis 20 års og 50 års hændelser, heller ikke medtaget på kortet. De ville simpelthen ikke kunne ses.

Der er udført en cost-benefit-analyse (cba) der beregner balancen mellem økonomiske gevinster (skadesreduktion) holdt op mod omkostningerne til klimatilpasning. Denne har vist, at der ikke opnås en positiv økonomisk gevinst ved at klimatilpasse regnvandssystemet i Solrød Kommune til en 10-års hændelse. Solrød Kommune har derfor fastsat et generelt serviceniveau over for borgere og virksomheder, hvor risikoen for oversvømmelser i fremtiden begrænses til at måtte ske 1 gang hvert 5. år fra bynære vandløb og det offentlige regnvandssystem (en regnhændelse der statistisk sker hvert 5. år). I nogle regnvandsoplande i Solrød Kommune er der allerede etableret anlæg, som skal medvirke til at sikre mod oversvømmelser fra en 10-års regnhændelse. Disse anlægs funktion vil ikke kunne udnyttes fuldt ud, hvis kommende anlæg inden for samme opland ikke etableres til samme regnhændelse. Solrød Kommune vurderer derfor, at der inden for disse oplande kan fastholdes et serviceniveau på 10 år.

Klimatilpasningsindsatsen i de forskellige regnvandsoplande er prioriteret ud fra, hvor der opnås størst skadereduktion for investeringerne til klimatilpasningsløsninger.
Prioriteringen af oplandene fremgår af tabellen herunder:

Prioritering

Opland

1

Jersie Strand

2

Solrød Strand NC

3

Havdrup

4

Solrød Strand SØ

5

Karlstrup

6

Solrød Strand NØ

7

Solrød By

8

Karlstrup Strand

9

Solrød Strand NV

10

Jersie

11

Solrød Strand SV

12

Kirke Skensved

13

Naurbjerg

14

Gammel Havdrup

15

Solrød og Jersie Strand øst for Strandvejen1)

16

Solrød Erhvervskile2)

1) I Solrød og Jersie Strand øst for Strandvejen er der udelukkende spildevandskloakeret og de enkelte ejendomme skal selv forestå håndtering af regnvand internt på grunden.

2) Solrød Erhvervskile tilpasses til minimum en 10-års hændelse i forbindelse med bebyggelse af området.

Prioriteringskortet viser i prioriteret rækkefølge de områder i kommunen, hvor der opnås størst skadereduktion for investeringerne til klimatilpasningsløsninger. Områderne på kortet er regnvandsoplande.

Klimatilpasningen af Solrød Kommune vil blive foretaget i overensstemmelse med ovenstående prioritering. For hvert prioriteringsområde vil der løbende blive udarbejdet en investeringsoversigt, der giver et overblik over de konkrete strategier for områderne og investeringerne knyttet hertil. For at sikre kommunens serviceniveau for regnvandssystemet skal det fælleskommunale forsyningsselskab KLAR Forsyning eksempelvis etablere nye regnvandsbassiner, der kan opsamle og forsinke det overskydende regnvand samt lægge nye større regnvandsledninger eller supplere de eksisterende. Dette arbejde vil blive indarbejdet i Solrød Kommunes Spildevandsplan eller som tillæg hertil. Det kan ligeledes få indflydelse på lokalplaner og kommuneplanen.

Sideløbende er kommunen derfor også i færd med at få kortlagt mulige placeringer til regnvandsbassiner, opdatere beredskabsplaner, skabe overblik over fremtidige renoveringsarbejder på regnvandssystemerne i byområder og igangsætte konkrete vandløbsprojekter, hvor fokus primært er rettet på aflastning af vandløb for blandt andet at forebygge oversvømmelser i landområder. Indtil videre er der udarbejdet et spildevandsplantillæg med placering af regnvandsbassiner på kommunale arealer, som videreføres i denne kommuneplan som konkrete udpegninger.

Prioriteringen af de forskellige områder vil blive revurderet gennem arbejdet med klimatilpasningen. Blandt andet er der indført en procedure for screening af klimatilpasningsmuligheder i forbindelse med større anlægsprojekter. Dette betyder, at der i enkelte områder kan opprioriteres eller nedprioriteres klimatilpasningsindsatser, hvis det viser sig, at der er synergi med andre anlægsprojekter i kommunen.

Oversvømmelseskortene for en 5-års og 100-års regnhændelse er udarbejdet af KLAR Forsyning. Regnhændelserne er klimafremskrevet, så de afspejler, hvordan de forventes at være i 2117, hvor der forventes øget nedbør sammenlignet med i dag. Kortene viser, hvor der kan ske oversvømmelser fra et ikke klimatilpasset regnvandssystem samt udbredelsen af den potentielle oversvømmelse ved de to hændelser.

Oversvømmelseskortene for stormflod er udarbejdet af Kystdirektoratet.

Planlægning af klimatilpasning på tværs af kommunegrænser sker via tæt dialog med nabokommuner samt KLAR Forsyning, som står for klimatilpasningen i både Solrød, Greve og Køge Kommuner.

For kystsikring sker det via koordination/dialog med nabokommunerne langs Køge Bugt samt regionale møder arrangeret af Kystdirektoratet.