Retningslinjer for skiltning på Stationspladsen og hovedgaden i Havdrup

Stationspladsen og den nordlige del af Hovedgaden er en del af Havdrup Bymidte sammen med Havdrup Center.

Stationspladsen bærer præg af en del blandet trafik og trafikanter (tog, biler, busser, cykler, gående og siddende) og skiltning her skal derfor henvende sig til borgere, som er på vej eller sidder i en venteposition.

Hovedgaden anvendes af alle typer trafikanter, men der er udført trafikchikaner, således at trafikken ikke foregår i for hastigt et tempo. Derfor kan skiltningen godt tåle at blive nedtonet og tilpasset den enkelte bygning.

Her på siden kan du se retningslinjerne for skiltning på Stationspladsen og Hovedgaden i Havdrup. Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Se særskilte retningslinjer for skiltning i Havdrup Center her.

Skiltningen skal generelt tilpasses den enkelte bygnings arkitekturstil og facaderytme (opdeling af vinduer og døre, gesimsbånd m.v.) således, at skiltningen placeres over vinduer en længde af vinduets bredde eller over indgangsparti i en længde af dørens bredde. Skiltningen må ikke gå henover gesimsbånd eller facadeudsmykning.

For ejendomme udlagt til erhverv
Erhvervs- og butiksskiltning må placeres på facaden over døre og vinduer i højde på maks. 50 cm., jf. dog gældende Lokalplaner for områderne.

For ejendomme udlagt til bolig- og erhverv
Erhvervs- og butiksskiltning må placeres på facaden over døre og vinduer i højde på maks. 40 cm.

For ejendomme udlagt til bolig
Se retningslinjerne for skiltning i boligområder i byzone.

Erhvervs- og butiksfacader skal fremstå som åbne, imødekommende facader gerne med udstillingsvinduer ud mod Hovedgaden, hvorfor fuldstændig tilblænding af ruder umiddelbart ikke tillades.

Dog kan reglen fraviges hvor ejendommen har placeret behandlingsrum, der ligger direkte ud til gaden. I så fald skal blænding af ruden ske med transparent folie, som max må dække 50 % af ruden.

Skiltningen kan udformes som løse bogstaver, som plade eller males direkte på facaden.
Ved facader med niveauforskel eller facadespring, anbefales det at anvende skiltning med løse bogstaver, da denne løsning er nemmere at få tilpasset facaden.

Alternativt kan der påklæbes bogstaver/film på ruden eller indgangsdør til erhverv/butik, uden dog at blænde/tildække hele ruden/døren, således at ind- og udsyn fortsat er mulig.

Billboards eller blinkende skiltning er ikke tilladt.

Farverne skal tilpasses den øvrige facadefarve på ejendommen, således må et meget dominerende farvevalg ikke finde sted.

Butikker kan supplere deres skiltning med et udhængsskilt placeret i min. 220 cm over terræn og således, at det ikke er til gene for eventuel beboelse/erhverv på 1. sal eller for færdsel på fortov.

Skiltet kan udformes som piktogram eller logo (f.eks. en støvle ud for en skomager, eller en kringle ud for en bager o. lign.), eller som plade med bogstaver. Skiltet skal udformes, så det passer til den enkelte bygnings arkitekturstil. Ved sammenhængende facader med flere erhverv og butikker, skal udhængsskilte udformes i et ensartet design (f.eks. en oval med bogstaver, eller kun logoer/piktogrammer - sko, kringle, saks, sandwich el. lign.).

Belysning skal udføres diskret, og ensartet for den enkelte bygning. Dvs. flere butikker/erhverv i den samme ejendom må finde en fælles belysningsløsning.

Det anbefales, at belysning langs Hovedgaden generelt udformes ensartet for erhverv/butikker langs strækningen, for at opnå et harmonisk gadeforløb, og en god helhedsvirkning af gadebilledet.

Neonskilte, blinkende skiltning eller billboards er ikke tilladt.

Der kan tillades midlertidig skiltning (varighed maks. 6 uger) ved slagtilbud, udslag el. lign. placeret i ruder eller som fortovsskilt. Fortovsskilte skal placeres således, at de ikke er til gene for trafik og forbipasserende. Skiltet skal placeres på egen matrikel (dvs. ikke på fortov).

Brug af bannere langs vejarealer tillades ikke, da de hindrer udsyn for trafikanter og forbipasserende. Bannere kan kun tillades midlertidigt (maks. 6 uger) og skal placeres på facaden, uden dog at afblænde denne.

Skiltning/reklamering for virksomheder/butikker af midlertidig såvel som permanent karakter placeret på offentlig vej, i offentlig vejudstyr eller i vejtræer må ikke finde sted.

Der kan tillades 1 pylon til brug for fælles skiltning af erhverv og butikker beliggende langs Hovedgaden og i Havdrup Center placeret i hver sin ende af Hovedgaden med placering og udformning efter nærmere godkendelse af Solrød Kommune. Endvidere kan der tillades 1 pylon ved tankstationer.

Pyloner må max være 6 m høj og 1,5 m bred, samt må ikke begrænse udsyn for trafikanter eller være til gene for forbipasserende eller til ulempe for omboende. Pylonerne skal udformes efter princippet med centernavnet øverst og butiksnavne og/eller åbningstider under.

Butikslogoer og åbningstider kan være lysende. Lysende skilte må kun være tændt i butikkernes åbningstid. Dog ønskes belysning af pyloner helst ved spots i terræn.

Se i øvrigt overordnet retningslinje om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt (RL 6.1.1).

På stationspladsen kan der placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende.

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for Havdrups egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i den måde bymidten bruges i dag, og skal udvikle de forventninger, som borgerne har til bymidten i Havdrup. Således udpeger helhedsplanen en udviklingsstrategi, som ikke blot kommunen men også erhvervsliv og civilsamfund kan og vil tage del i. Helhedsplanen foreslår at Havdrup Center i princippet udvides til at omfatte stationspladsen og den nordlige ende af Hovedgaden.

Helt konkret foreslår helhedsplanen at omlægge trafikken omkring den nordlige ende af Hovedgaden og Stationspladsen for at anlægge nye parkeringspladser samt skabe bedre byrum med plads til ophold og caféliv. Byrum og gågade trækkes ned i den nordlige ende af Hovedgaden. På den måde kan skiltning langs strækningen opleves i lav fart, og skiltningen behøver derfor ikke være meget farvestrålende og stor for at kunne ses.

Helhedsplanens vision gør det dermed nemmere at afholde markeder og events i de nye byrum, når der ikke længere skal tages hensyn til forbipasserende trafik.

Helhedsplanens intentioner for den nye bymidte er indarbejdet i disse retningslinjer. Helhedsplanen og retningslinjerne for skiltning i området danner grundlag for fremtidige lokalplaner for området.

Markiser skal udformes og dimensioneres så de passer til bygningens arkitektur.

De skal gives en neutral farve og bredden af markisen skal svare til bredden af den butiksrude, markisen placeres over.

Hvis udstillingsvinduer og indgangsdør er bygget sammen som en helhed, skal markisen dimensioneres så den har samme bredde som disse tilsammen.

Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres inde under taget på bygningen, dog med afkast placeret i skorstene eller på tagets bagside. Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bagsiden af facaden, hvor de skal inddækkes.

Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vinduet, og have en åben karakter, således at der stadig er indblik til forretningerne.

Stationspladsen og Hovedgaden blev opført i 1850´erne sammen med Havdrup Station. Herunder er områdernes særlige karakteristika beskrevet nærmeret.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

Helhedsplan for Havdrup bymidte
Byrådet vedtog i august 2015 en helhedsplan for Havdrup Center, Stationspladsen og den nordlige del af Hovedgaden. Helhedsplanen har til formål at revitalisere Havdrup Bymidte ved bl.a. at forbedre forbindelser og sammenhæng gennem bymidten for derved at skabe bedre byrum og mere byliv. Helhedsplanen lægger op til nye muligheder for butikker og boliger i bymidten.

Såfremt helhedsplanerne for Hovedgaden bliver en realitet, og Hovedgadens nordlige ende bliver til en gågade, kan skiltningen nedtones yderligere.

Herunder kan du læse mere om helhedsplanen og hente den som pdf.

Der ligger et par enkelte butikker og restauranter ud til pladsen, ligesom den gamle stationsbygning fra 1890 er indrettet til butik. Stationsbygningen er opført i en etage, mens stationspladsens bygninger, er opført i 2 etager. På pladsen er der endvidere indrettet bænke til ophold, foruden ved busholdepladsen. Stationsbygningen anvendes i dag som butikslokale for en genbrugsbutik, men kunne med fordel også indrettes til café, kulturhus eller lignende. Den gamle Ulvebørs har fortsat sit gyldne skilt siddende over indgangsdøren.

Stationspladsen anvendes ofte til loppemarkeder, sæson betonede markedsdage, såsom høstmarked og julemarked, og markedet bindes ofte sammen med Havdrup Center og dettes butikker.

Skiltning i forbindelse med markeder, herunder afspærring af vejareal, kræver godkendelse fra Solrød Kommune, ligesom Færdselspolitiet skal give sin godkendelse.

Hovedgaden flankeres af 1-2-etages bygninger, hvoraf flere er opført med butiksfacader. De fleste af bygningerne er opført i perioden 1800-1920´erne, og giver derfor Hovedgaden et særligt historisk og ret ensartet præg.

Det er tydeligt, at Hovedgadens ejendomme er opført i samme periode som Havdrup Station. Byen har derfor også et karakteristisk præg af gammel stationsby. Butiks- og erhvervsfacaderne bør derfor istandsættes med respekt for den enkelte bygnings arkitekturhistoriske udtryk, og skiltning og belysning skal således også udformes smukt og give en forskønnelse af byen som helhed.

Da bygningerne har hver deres arkitektoniske særpræg, men dog ret ensartet og afdæmpet farveholdning, skal skiltningen tilpasses den enkelte bygnings arkitektur, farver og facaderytme. Skiltningen må gerne have reference tilbage i historien, for at understrege Havdrups historiske ophav og egenart. F.eks. kan fine udhængsskilte og en mere følsom butiksskiltning være med til at gøre butiksfacaden smukkere og mere indbydende.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i den måde bymidten bruges i dag, og skal udvikle de forventninger, som borgerne har til bymidten i Havdrup. Således udpeger helhedsplanen en udviklingsstrategi, som ikke blot kommunen men også erhvervsliv og civilsamfund kan og vil tage del i. Helhedsplanen foreslår at Havdrup Center i princippet udvides til at omfatte stationspladsen og den nordlige ende af Hovedgaden.

Helt konkret foreslår helhedsplanen at omlægge trafikken omkring den nordlige ende af Hovedgaden og Stationspladsen for at anlægge nye parkeringspladser samt skabe bedre byrum med plads til ophold og caféliv. Byrum og gågade trækkes ned i den nordlige ende af Hovedgaden. På den måde kan skiltning langs strækningen opleves i lav fart, og skiltningen behøver derfor ikke være meget farvestrålende og stor for at kunne ses.

Helhedsplanens vision gør det dermed nemmere at afholde markeder og events i de nye byrum, når der ikke længere skal tages hensyn til forbipasserende trafik.

Helhedsplanens intentioner for den nye bymidte er indarbejdet i disse retningslinjer. Helhedsplanen og retningslinjerne for skiltning i området danner grundlag for fremtidige lokalplaner for området.

Se Helhedsplanen for Havdrup her.