Retningslinjer for skiltning i Havdrup Center

Havdrup Center er en del af Havdrup Bymidte og ligger i forbindelse med Stationspladsen og Hovedgaden.

Centret er bygget op omkring et kort gadeforløb (centergaden) med opholdspladser med bænke og grønne bede, hvor butiksfacaderne vender ud mod centergaden. Centret opleves med lav hastighed (gående og cyklende), og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående.

Her på siden kan du se retningslinjerne for skiltning i Havdrup Center. Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Se særskilte retningslinjer for skiltning på Stationspladsen og Hovedgaden her.

Facader langs centergaden skal i stueplan være åbne – med mindst 40 % vindues- og/eller døråbninger, og disse må ikke blændes eller tildækkes.

Hver virksomhed kan på bygningens facade opsætte et skilt med navn/bomærke. Skilte skal være tilpasset bebyggelsen, hvad angår placering og størrelse, formsprog og farvevalg og må ikke virke dominerende eller skæmmende. Skilte må ikke være reflekterende eller bevægelige.

Skilte må maks. have en højde på 50 cm.

Skilte må ikke opsættes på tag.

Der kan endvidere godkendes et udhængsskilt placeret ved indgang til virksomheden. Udhængsskiltet skal placeres mindst 220 cm over terræn, således at det ikke er til ulempe for forbipasserende.

Belysning skal indbygges i skiltningen eller udformes som diskrete armaturer placeret over skiltningen.

Belysning skal udformes ensartet for den enkelte bygning og passe til bygningens arkitektur.

Lyskilden skal være energibesparende og lysstyrken skal tilpasses omgivelserne.

Neonlys godkendes ikke.

Produktreklamer i billboards må ikke opsættes.

Dog må midlertidig skiltning for tilbud opsættes på facader i maks. 6 ugers varighed. Ligesom midlertidig skiltning for tilbud kan påklæbes ruder, så længe de ikke dækker hele ruden og indsyn til butikken fortsat er mulig. Midlertidig skiltning kræver ikke godkendelse.

Der må endvidere påklæbes diskret skiltning med åbningstider mv. på indgangsdøre eller vinduer.

Reklameflagstænger må kun opstilles ved p-arealer ud mod Hovedgaden.

Der kan opstilles fælles skiltepylon ud mod Hovedgaden, som orienterer om virksomhederne i centret med placering og udformning efter nærmere godkendelse af Solrød Kommune. Pylonen må max være 6 m høj og 1,5 m bred, samt må ikke begrænse udsyn for trafikanter eller være til gene for forbipasserende eller til ulempe for omboende.

Pylonerne skal udformes efter princippet med centernavnet øverst og butiksnavne og/eller åbningstider under.

Butikslogoer og åbningstider kan være lysende. Lysende skilte må kun være tændt i butikkernes åbningstid. Dog ønskes belysning helst ved spots i terræn.

Pylon og eventuelle reklameflagstænger kan flyttes mod anden primær vej, hvis stationspladsen omdannes, så Hovedgaden omlægges eller nedlægges på strækningen ud for Havdrup Center. Placeringen skal dog godkendes af Solrød Kommune.

Se i øvrigt overordnet retningslinje om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt (RL 6.1.1).

Fortovsskilte anbefales udformet ensartet for centrets butikker. Fortovsskilte skal placeres så de ikke hindrer færdsel, og skal begrænses i antal af hensyn til fremkommelighed og det generelle gadebillede.

Tekniske anlæg skal så vidt muligt placeres på bygningens tag eller i bebyggelsens varegårde (lavere en højden af varegårdshegn). Alternativt kan tekniske anlæg placeres på bagsiden mod p-arealerne, hvor de skal inddækkes.

Gitre eller anden tyverisikring skal placeres på indersiden af vinduet, og have en åben karakter, således at der stadig er indblik til forretningerne.

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende.

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Butikkerne i Havdrup Center ligger som enkeltstående bygninger opført i perioden 1970 - 2013, og centergaden er forbeholdt fodgængere. Biler og parkeringsområder er placeret på bagsiden af centret og væk fra centergaden. Centret opleves således med lav hastighed, og skiltningen kan derfor koncentreres mod at henvende sig til gående. Dette ud fra en betragtning om, at læsbarheden af skiltene er stor ved lav hastighed, og at skiltene dermed ikke behøver samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister eller andre trafikanter ved højere hastighed.

Det anbefales derfor, at facade- og udhængsskilte placeres over indgangspartier for den enkelte butik.

Reklametavler til brug for tilbud og spotvarer anbefales udført i mindre tavler placeret på facader uden vinduer eller i fortovsskilte placeret ved indgangspartier.

Vinduer og døre anbefales friholdt for reklameplakater/tilklæbning, så der er ind- og udsyn i butikken. Alternativt kan reklamering placeres på den indvendige side friholdt af ruden.
Dette for at skabe en mere imødekommende facade og gadeforløb. Det skaber mere tryghed og hygge, at butikker har friholdt deres butiksvinduer for tilklæbning.

Havdrup centergade er et meget kort gågadeforløb med opholdspladser. De handlende kan derfor sagtens nå at se på tilbud, da hastigheden foregår til fods eller man sidder ned.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

Helhedsplan for Havdrup bymidte
Byrådet vedtog i august 2015 en helhedsplan for Havdrup Center, Stationspladsen og den nordlige del af Hovedgaden. Helhedsplanen har til formål at revitalisere Havdrup Bymidte ved bl.a. at forbedre forbindelser og sammenhæng gennem bymidten for derved at skabe bedre byrum og mere byliv. Helhedsplanen lægger op til nye muligheder for butikker og boliger i bymidten.

Herunder kan du læse mere om helhedsplanen og hente den som pdf.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i den måde bymidten bruges i dag, og skal udvikle de forventninger, som borgerne har til bymidten i Havdrup. Således udpeger helhedsplanen en udviklingsstrategi, som ikke blot kommunen men også erhvervsliv og civilsamfund kan og vil tage del i. Helhedsplanen foreslår at Havdrup Center i princippet udvides til at omfatte stationspladsen og den nordlige ende af Hovedgaden.

Helt konkret foreslår helhedsplanen at omlægge trafikken omkring den nordlige ende af Hovedgaden og Stationspladsen for at anlægge nye parkeringspladser samt skabe bedre byrum med plads til ophold og caféliv. Byrum og gågade trækkes ned i den nordlige ende af Hovedgaden. På den måde kan skiltning langs strækningen opleves i lav fart, og skiltningen behøver derfor ikke være meget farvestrålende og stor for at kunne ses.

Helhedsplanens vision gør det dermed nemmere at afholde markeder og events i de nye byrum, når der ikke længere skal tages hensyn til forbipasserende trafik.

Helhedsplanens intentioner for den nye bymidte er indarbejdet i disse retningslinjer. Helhedsplanen og retningslinjerne for skiltning i området danner grundlag for fremtidige lokalplaner for området.

Se Helhedsplanen for Havdrup her.