Retningslinjer for skiltning i landsbyerne

Disse retningslinjer gælder for ejendomme i landsbyerne Gl. Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i kommunens landsbyer.

Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Der må ikke, bortset fra vejskilte, opsættes skilte og reklamer.

Ved erhverv, forsamlingshuse, institutioner o. lign. kan der dog godkendes ét skilt pr. ejendom, udformet efter et princip om bevaring af det stedlige miljø og karaktertræk.

Skiltningens udformning, dimensionering og placering skal i så fald vurderes i hvert enkelt tilfælde, for at sikre den enkelte landsbys egenart.

Det er således hensigtsmæssigt at vurdere skiltningen ud fra den pågældende landsby som helhed, men også den pågældende ejendoms arkitektoniske udtryk og placering i landsbyen som sådan.

Særligt for landsbyer i landzone må skilte kun opsættes efter forudgående vurdering i hvert enkelt tilfælde, jævnfør Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Udformning og placering af skilte skal godkendes af Solrød Kommune og det pågældende landsbylaug.

Landzonelandsbyerne er Naurbjerg, Kirke Skensved, Gl. Havdrup og Karlstrup.

Landsbyerne Jersie og Solrød er beliggende i byzone.

Ved erhverv kan der endvidere opsættes henvisningsskilt i lighed med vejskilte o. lign. offentlig skiltning. Henvisningskiltet skal dimensioneres og placeres således at det ikke skæmmer bybilledet. Skiltet skal udformes så det passer ind i den stedlige sammenhæng.

Der kan tillades henvisningsskilte til orientering og vejvisning som f.eks. ”landsbyruten” placeret langs særligt udpegede veje og stier. Det anbefales at designe skiltet, så det har relation til landsbyernes karaktertræk og særkende. Landsbylaugene kunne i fællesskab designe et logo som kan anvendes til ”landsbyruten”, der skal godkendes af Solrød Kommune.

Ved hovedadgangsvejen ind til hver landsby kan der opstilles en portal/byskilt, som viser landsbyens navn. Portalen/skiltet kan ligeledes indeholde korte oplysninger om landsbynavnets oprindelse eller andet, som er særligt kendetegnende for den enkelte landsby. Skiltet må dog ikke placeres sammen med det officielle byskilt (færdselstavle) og skal have en sekundær placering i forhold til dette.

Byskiltet må maks. være 1 m højt og 1 m bredt, og skal udformes i et vejrbestandigt materiale. Skiltet kan have en kunstnerisk udformning, som viser noget særegent eller kendetegn for den enkelte landsby. Det kan f.eks. udformes som en silhuet af kirken, en sten med indgravering af navn eller anekdote, eller som en træ- eller metalportal med bynavnet udskåret i materialet.

Det anbefales at landsbylaugene fremkommer med forslag til udformning af de nye byskilte, som skal godkendes af Solrød Kommune.

Udformning og placering af byskilte/portaler skal godkendes af Solrød Kommune, det pågældende landsbylaug samt af politiet.

Ved landsbykirken eller det lokale forsamlingshus kan der opsættes en informationstavle, der oplyser om landsbyens historie, events, årshjul, virksomheder mv. Eventuel reklame på disse skærme må kun være for landsbyens egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Informationstavlen kan være interaktiv/digital, såfremt skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering ikke virker skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt vurderes at være til ulempe for trafik eller omboende.

Tavlen må ikke opsættes sammen med officielle færdselstavler/byskilte.

Udformning og placering af skilte/informationstavler skal godkendes af Solrød Kommune og det pågældende landsbylaug.

Belysning ved erhverv skal udformes som diskrete armaturer, der kan indpasses harmonisk på den enkelte erhvervsejendom eller ved indkørslen til erhvervsejendommen.

Ved kirker og forsamlingshuse o. lign. kan belysningen dog udformes som en del af en indgangsportal eller til at oplyse bygningen (kirken).

Lysstyrken skal være afdæmpet og må ikke være til ulempe for omboende, færdsel eller områdets karakter.

Solrød Kommune har 6 historiske landsbyer; Gl. Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød.

Landsbyerne har hver deres landsbylaug, som er med til at bestemme udviklingen i de enkelte landsbyer. Alle landsbyerne er omfattet af lokalplaner, som fastsætter, hvordan landsbyerne kan udvikle sig og med hvilke restriktioner på eksisterende såvel som ny bebyggelse. Landsbyerne Jersie og Solrød er beliggende i byzone, mens de fire øvrige ligger i landzone.

Landsbyerne har hver deres egen karakteristika, som søges bevaret gennem de enkelte lokalplaner og i de enkelte landsbylaugs vedtægter.

Landsbyen, med landbrug som det historisk fundament, ses ikke længere i Solrød Kommune. Landsbyerne i kommunen har gennem bebyggelse og struktur bevaret deres landsbyudseende i større eller mindre grad. De ligger samlet på steder, hvor det forstyrrer landskabets udnyttelse til datidens erhverv mindst muligt.

Det er landsbyer som i større eller mindre grad er tilpasset den nye tids vilkår og behov, og med andre funktioner end oprindeligt, hvor der var tale om småbyer i forbindelse med landbruget. Her er endvidere tale om mindre bosætningsbyer, hvor den begrænsede mulighed for selvforsyning med butikker og servicetilbud, herunder skole og daginstitution, er blevet dagligdag. Et vilkår for nutidens landsbyer, og en præmis, der formodentligt ikke ændres, men som man i stedet må finde alternative løsninger til.

Her er i stedet lokale samlingssteder, frivillighed, nærhed, fællesskab og smukke byer med bevaringsværdig kulturhistorie og arkitektur.

Landsbyerne med omgivelser er især sårbare overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen herunder reklamering og skiltning, hvorfor der skal tages særligt hensyn til dette.

I landsbyerne er der mulighed for at etablere lokalbutikker og beskeden omdannelse af overflødiggjorte driftsbygninger, såsom håndværks-, lager- og mindre fremstillingsvirksomheder samt liberalt erhverv. I den forbindelse kan skiltning og reklamering tillades i begrænset omfang, og tilpasset harmonisk til omgivelserne.

Se også de overordnede retningslinjer for skiltning.

I forbindelse med kommunens arbejde med Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden, har landsbyerne været behandlet som et særligt tema. Planstrategien for landsbyerne har bl.a. fastlagt som mål, at der skal udvikles en byportal, årshjul m.v. for landsbyerne, der kan være med til at binde landsbyerne sammen som samfund.

Solrød Kommune vil sammen med landsbyerne udveksle ideer o. lign omkring lokale initiativer. Dette kunne f.eks. være et ”forskønnelses projekt” for den enkelte landsby, hvor såvel den unikke identitet som den fælles identitet ”Landsbyen” tænkes ind i en indgangsportal eller byskilt til hver enkelt landsby.

Solrød Kommune vil understøtte og forbedre sammenhængen mellem kommunens landsbyer både mentalt og fysisk. Et eksempel herpå kan være etablering af en sammenhængende rute fra landsby til landsby – ”landsbyruten” der kan understøttes af henvisningsskilte undervejs på ruten, som ”Margueritteruten” f.eks.

Planstrategiens visioner for landsbyerne, hvad angår skiltning på erhverv/butik, henvisningsskilte, oplysningsskilte og byskilte, er indarbejdet i disse retningslinjer. Derudover har det også medført, at landsbyerne behandles som særskilt emne i denne kommuneplan - se Landsbyerne (under det åbne land & landsbyerne).