Retningslinjer for skiltning langs Strandvejen

Strandvejen er udlagt som geografisk område for skiltning, idet der her ligger en række liberale erhverv, mindre butikker, restauranter og cafeer. Strækningen dækker over Jersie Strandvej, Solrød Strandvej og Karlstrup Strandvej.

Langs strækningen er der endvidere beboelse, offentlige institutioner og adgang til strandområdet. Strandvejen binder Solrød Kommune sammen og forbinder kommunen med Køge og Greve. Det er derfor oplagt, at der skal ske en nogenlunde ensartet regulering af skiltning langs denne strækning.

Herunder kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning langs Strandvejen. Redegørelser fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

For ejendomme udlagt til erhverv skal erhvervs- og butiksskiltning placeres over døre og vinduer i højde på maks. 50 cm.

For ejendomme udlagt til erhverv og bolig skal erhvervs- og butiksskiltning placeres over døre og vinduer i højde på maks. 40 cm.

Borgere kommer til områderne i bil eller på cykel/gående. På denne måde opleves strækningen fra flere forskellige hastigheder, hvilket betyder, at læsbarheden opleves forskelligt alt efter transportmiddel og hastighed. Skiltningen skal derfor kunne henvende sig til både bilister, cyklende og gående.

Der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Skiltene behøver dermed ikke samme omfang og størrelse, som hvis skiltet skulle henvende sig til bilister/motorkøretøjer ved højere hastighed.

For ejendomme udlagt til bolig gælder Retningslinjerne for skiltning i beboelsesområder i byzone.

Skiltningen kan udformes som løse bogstaver, som plade eller males direkte på facaden. Hvis en facade har niveauforskelle og facadespring, anbefales det, at anvende løse bogstaver eller at male bogstaverne direkte på facaden som skiltning for at opnå et pænt resultat. Løse eller malede bogstaver kan bedre indpasses på en facade med niveauforskelle og facadespring, end f.eks. et pladeskilt.

Alternativt kan der påklæbes løse bogstaver i hvid eller farvet film på ruden eller indgangsdør til erhverv/butik, uden dog at blænde/tildække hele ruden/døren, således at ind- og udsyn fortsat er mulig.

Farverne skal tilpasses den øvrige facadefarve på ejendommen, således må et meget dominerende farvevalg ikke finde sted. Ligeledes tillades billboards heller ikke.

Skiltningen skal tilpasses den enkelte bygnings arkitekturstil og facaderytme (opdeling af vinduer og døre, gesimsbånd mv.) således, at skiltningen placeres på facaden over vinduer i vinduets bredde, eller over indgangsparti i indgangspartiets bredde. Skiltningen må ikke gå henover gesimsbånd eller facadeudsmykning.

Facadernes udformning, højde og materialer reguleres af de gældende lokalplaner, ligesom lokalplanerne har nærmere fastlagte bestemmelser om skiltning. Disse bestemmelser skal følges.

Erhvervs- og butiksfacader skal fremstå som åbne, imødekommende facader gerne med udstillingsvinduer ud mod Strandvejen, hvorfor blænding af ruder ikke tillades.

Erhverv og butikker kan supplere deres skiltning med et udhængsskilt placeret i min. 2,5 m over terræn og således, at det ikke er til gene for eventuel beboelse/erhverv på 1. sal.

Udhængsskiltet kan udformes som piktogram eller logo (f.eks. en saks ud for en frisør, en fod ud for en fodterapeut o. lign.), eller som plade med bogstaver. Udhængsskiltet skal udformes, så det passer til den enkelte bygnings arkitekturstil samt bygningens volumen (så skiltet ikke virker overdimensioneret).

Ved sammenhængende facader med flere erhverv og butikker, skal udhængsskilte udformes i et ensartet design (f.eks. en oval med bogstaver, eller kun piktogrammer - sko, kringle, saks, sandwich el. lign.).

Virksomheder må opsætte markiser på facaderne ved vinduer som solafskærmning. Markiserne skal have samme bredde som vindueshullet og følge dennes geometri. Markiserne må ikke indeholde skiltning. Markisen skal passe til den enkelte bygnings arkitektur og farvesætning.

Belysning skal udføres diskret, og ensartet for den enkelte bygning. Dvs. flere butikker/erhverv i den samme ejendom må finde en fælles belysningsløsning. Belysningen må ikke være til ulempe for omboende eller for trafikken på Strandvejen.

Ligeledes tillades neonskilte, eller blinkende skiltning og billboards heller ikke.

Belysning skal generelt tilpasses omgivelserne, så ikke det giver gener for de omkringboende eller trafikken.

Se også RL 6.2.7 om løse skilte og reklamer på denne side.

Reklameflag, flagstænger, galger kan kun tillades, såfremt det ikke er til ulempe for omkringboende, og kan kun tillades i begrænset omfang. F.eks. skal galger og reklameflag i beboede områder begrænses i antal, jf. dog lokalplanbestemmelser for de enkelte områder langs strækningen.

Der kan efter Byrådets nærmere godkendelse placeres en række mindre reklameflagstænger eller lignende for Solrød Center langs Solrød Strandvej på strækningen mellem Solrød Byvej og Mosevej (for at markere centret - fx i midterrabatten).

Løse skilte skal anbringes på egen matrikel (mellem fortov og facade) og må således ikke placeres i midterrabatten langs Strandvejen. Som udgangspunkt må der forventes tilladt ét løst skilt pr. virksomhed.

Strandvejsstrækningen flankeres af en del beplantning med buske og træer, samt græsrabatter, og placering af skiltning i beplantning og vejrabatter skal derfor undgås. Det er heller ikke hensigtsmæssigt for trafikken, at der står løse skilte i rabatten langs vejen, da det hindrer udsyn til andre trafikanter. Løse skilte skal som udgangspunkt placeres på egen matrikel, og på en sådan måde at det ikke hindrer forbipasserende.

Der skal være mulighed for at reklamere for virksomhedernes egne varer eller ydelser og arrangementer på egen matrikel. Retningslinjerne præciserer desuden at skiltning for virksomheder af midlertidig såvel som permanent karakter ikke tillades placeret på offentlig vej/arealer, offentligt vejudstyr eller vejtræer/-beplantning. Dette for at forhindre en skilteskov af reklamering på træer, rabatter og lygtepæle langs Strandvejen, og for at sikre trafikanter, der færdes langs strækningen.

Vejloven er foruden Planloven med til at regulere skiltning langs strækningen (fx hensyn til færdselssikkerhed).

Der kan tillades midlertidig skiltning/reklamering (varighed maks. 6 uger) ved slagtilbud, udsalg el. lign. placeret i ruder eller som fortovsskilt. Fortovsskilte skal placeres således, at de ikke er til gene for trafik og forbipasserende, og skal holdes inden på egen matrikel.

Brug af bannere langs vejarealer tillades ikke, da de hindrer udsyn for trafikanter og forbipasserende. Bannere kan kun tillades midlertidigt (maks. 6 uger) og skal placeres på facaden, uden dog at afblænde vinduerne.

Skiltning/reklamering for virksomheder af midlertidig såvel som permanent karakter placeret på offentlig vej, i offentlig vejudstyr eller beplantning må ikke finde sted.

Ved offentlige institutioner, såsom skoler, kirker o. lign. samt ved offentlige anlæg langs Strandvejen, kan der placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, events, begivenheder o.lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres, så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Tavlen skal placeres på egen matrikel.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke være til ulempe for trafik eller omboende.

Henvisningsskilte skal placeres og dimensioneres således, at de ikke hindrer udsyn for trafikanter eller er til ulempe for forbipasserende eller omboende.

Særligt for strækninger med direkte adgang til naturområder gælder, at der kan opstilles skilte og symboler, der forbedrer synligheden af adgangen til stranden og inspirerer til brug af stranden, efter Solrød Kommunes nærmere godkendelse.

Målet om at ville forbedre synligheden og adgangsmulighederne til stranden ved at opstille skilte og symboler, der inspirerer til brug af stranden og gør det lettere at komme til strand og vand (for aktive foreninger, gangbesværede og kørestolsbrugere) er indarbejdet i denne retningslinje.

Ved at benytte strandens karakter til at skabe en visuel identitet, fx i forbindelse med skiltning, synliggøres stranden.

Ved tankstationer kan der tillades 1 pylon i en højde på maks. 6 m og 1,5 m bred. Pylonen skal placeres således, at den ikke er til ulempe for trafikken, forbipasserende og omboende.

Evt. lys i pylonen skal være dæmpet, og må kun være tændt i tankstationens åbningstid. Dog ønskes belysning af pyloner helst ved spots i terræn.

Særligt for butikscentre henvises til RL 6.3.6 (om pyloner).

Se også overordnet RL 6.1.1 (om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt).

Ud for centerområderne ved Trylleskov Strand, Solrød Strand og Jersie Strand tillades opsætning af fælles pyloner for de virksomheder, der ligger i de enkelte centre.

Dette emne behandles særskilt under Centerområder.

Mange af erhvervene langs Strandvejen ligger i forbindelse med en bolig, f.eks. rådgivningsfirmaer eller tandlæger, og en stor del af strækningen har kun boligejendomme ud til vejen. Det er derfor vigtigt at erhvervsskiltningen ikke er til ulempe for beboelse, ligesom det ikke må være til ulempe for trafikken på strækningen.

Langs Strandvejen bør skiltningen orientere om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå en harmonisk og tiltalende skiltning på en strækning, hvor der også er beboelse.

Det er Byrådets hensigt, at strækningen skal fremstå smuk. Strækningen opleves gennem Køge, Solrød, Greve og videre op mod København langs Køge Bugt.

Ud for centerområderne ved Trylleskov Strand, Solrød Strand og Jersie Strand tillades opsætning af fælles pyloner for de virksomheder, der ligger i de enkelte centre. Dette emne behandles særskilt under Centerområder.

Derudover ønskes et ensartet udtryk for skiltningen langs Strandvejen, for at undgå en ”skilteskov” langs strækningen. Dette søges opnået ved en række retningslinjer for skiltningens farve, form m.m.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.