Generelle rammer

De generelle rammer herunder gør sig gældende inden for de rammeområder, hvor det pågældende emne er aktuelt og der ikke er fastsat andet i den specifikke ramme.

Således supplerer nedenstående generelle rammer de specifikke rammer for de enkelte områder.

Find rammer for de enkelte områder her.

Antenner:

For individuelle parabolantenner gælder følgende:

  1. Generelt skal det tilstræbes, at paraboler opsættes så diskret som muligt under hensyntagen til modtagerforholdene.
  2. Der må på hver ejendom placeres én parabol på maksimalt 1 meter i diameter, når den placeres således, at overkant ikke overstiger mere end 2,5 meter fra terræn, og parabolen ikke placeres tættere skel end 2,5 meter.
  3. Eventuelt flere paraboler, eller paraboler placeret højere end angivet i punkt 2 eller tættere på skel end angivet i punkt 2 kræver bygningsmyndighedernes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde, hvorved bygningsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om parabolens placering.
  4. Paraboler over 1 meter i diameter skal i henhold til Bygningsreglementet, kapitel 1, 7, stk. 1, nr. 6, søges som en anmeldelsessag. Bygningsmyndigheden kan i tilladelsen fastsætte bestemmelser om parabolens placering.

Master:

For opstilling af antennemaster gælder at:

  1. Nye master kun må opstilles, hvis det kan dokumenteres, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilfredsstillende dækning ved at udnytte eksisterende master og bygninger.

Endvidere gælder "Retningslinjer for digital infrastruktur".

Retningslinjerne blev godkendt af TFU den 11. maj 1998 og er senest revideret i 2008 (i forbindelse med bygningsreglementet 2008).

Hvis Solrød Kommune modtager en klage eller en ansøgning om individuelle paraboler, vil sagerne blive behandlet i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Kommunernes primære målsætninger er at sikre en politik og administration på masteområdet, der skaber de bedst mulige rammer for at sikre en god mobildækning for borgere og erhvervsliv. Samtidig har kommunerne en målsætning om,i administrationen på området, i videst muligt omfang at beskytte landskabs-og kulturhistorie vædierne

De 17 kommuner i region Hovedstaden og region Sjælland har udarbejdet et sæt af fælles retningslinjer, med det formål at give en ensartet standard for sagsbehandlingen i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Læs mere om, hvordan Solrød Kommune arbejder for bedre bredbånd og mobildækning her på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større projekter skal der, så vidt det er muligt, indtænkes lokal afledning af regnvand.

Denne klimatilpasning skal yderligere give merværdi ved, at der indtænkes flere formål og funktioner i klimatilpasningsprojekterne, så der opnås synergi med den øvrige planlægning i kommunen.

I lokalplanlægningen skal der desuden indarbejdes afløbskoefficienter for de pågældende områder i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Indholdet af denne generelle ramme er hentet fra retningslinjer for klimatilpasning under tema om klima og bæredygtighed.

Ved sagsbehandling af planer og projekter skal der foretages en screening for projektets indvirkning på miljøparametre jf. Miljøvurderingsloven, herunder bilag IV-arter.

Man kan ikke placere mini-vindmøller i byzone. Med hensyn til placering i landzone henvises til siden om vindmøller under tema om det åbne land & landsbyerne.

Lokalplaner for områder, for hvilket et landsplandirektiv eller kommuneplanen indeholder retningslinjer for offentlige forsyningsanlæg eller andre anlæg, skal sikre, at disse retningslinjer kan realiseres. Et eksempel herpå er transportkorridoren (udpeget i Fingerplan 2019).

Opkobling til kollektiv trafik bør som udgangspunkt tænkes ind ved planlægning af nye bydele.

Lokalplaner skal generelt indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer (gælder også erhvervsområder).

Særligt for centerområder skal lokalplanen indeholde bestemmelser om udformning af opholdsarealer. Hvis lokalplanerne indeholder boliger, skal der tillige være bestemmelser om udformning af friarealer (i et passende omfang) og legepladser.  

For tæt-lav boligområder og etageboligområder, skal lokalplanen indeholde bestemmelser om udformning af friarealer (og i et passende omfang), opholdsarealer og legepladser.
Ved etablering af nye boligområder skal der som udgangspunkt etableres mindst 1 sandkasse og bænk (siddemulighed for voksne) + 1 legefunktion pr. 10 nye boliger, medmindre Byrådet fastsætter andet i lokalplanlægningen.

Lokalplaner for åben-lav boligområder skal indeholde bestemmelser om udformning af friarealer (og i et passende omfang).

Generelt for nye, større boligområder skal lokalplanen udlægge et sammenhængende rekreativt grønt fællesareal med offentlig adgang og i et omfang, der er passende ift. områdets størrelse. Arealet er udover private haver og parkeringsarealer, og som udgangspunkt skal arealet minimum udgøre 20 %.

Ved revisionen af kommuneplanen i 2021 er der for nye større boligområder tilføjet krav om etablering af større sammenhængende rekreative grønne arealer i et passende omfang (i forhold til områdets størrelse). Se retningslinje 1.3 under tema om by- og boligudvikling.

Der skal inden for hvert enkeltområde og eventuelle veje, der afgrænser området udlægges areal til mindst:

  • 1 p-plads pr. 50 merhvervsareal,
  • 1 p-plads pr. 25 m2butiksareal eller anden publikumsorienteret funktion med offentlig adgang,
  • 1 p-plads pr. bolig ved etageboligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. bolig med tæt-lav boligbyggeri.
  • 2 p-pladser pr. åben-lav boligbyggeri.

Parkering til offentlige funktioner skal fastsættes særskilt i hvert enkelt lokalplan.

Anlæggelse af parkeringspladser skal være en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen og skal fremgå af bestemmelserne i lokalplanerne.

I øvrigt skal ladestanderbekendtgørelsen overholdes ift. krav om etablering/forberedelse til el-ladestandere.

Lokalplaner for et område, hvor der placeres støjfølsomme funktioner (som fx boliger og institutioner m.v. samt tilhørende opholdsarealer og rekreative områder) skal sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj og ekstern virksomhedsstøj kan overholdes.

Tilsvarende skal lokalplaner for erhvervsområder, centerområder og områder med blandet erhverv og bolig sikre, at vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Læs mere om støjgrænser her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ved lokalplanlægning for nybyggeri skal det fremgå, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med Solrød Kommunes plan for varmeforsyning.

Læs mere om varmeforsyning her.

Lokalplaner skal sikre, at større offentlige trafikanlæg (herunder stier) kan gennemføres.

Se retningslinjer for trafik med tilhørende kort (udpegninger) her.

Desuden skal lokalplaner overholde vejmyndighedens fastsatte vejbyggelinjer og adgangsbegrænsninger.

Der skal sikres mulighed for at etablere trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på vejene.