Mål for skiltning i landsbyerne

Byrådets mål for skiltning i landsbyerne:

  • At sikre, at landsbyerne så vidt muligt holdes fri af reklamering og skiltning, for at fastholde landsbykarakteren.
  • At skiltning og belysning for erhverv udføres diskret og i respekt for landsbyens karakter og det generelle bybillede for den enkelte landsby.
  • At sikre, at skiltning for loppemarkeder mv. foregår efter ensartede retningslinjer mht. placering og dimensionering.
  • At henvisningsskiltning mv. udføres ensartet i hele kommunen, herunder byskilte.
  • At sikre at offentlige vejarealer og udstyr friholdes for erhvervsskiltning af midlertidig såvel som permanent karakter. Ligeledes friholdes for skiltning for loppemarkeder mv., som skal foregå på egen grund.

Solrød Kommune har 6 historiske landsbyer; Gl. Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød.

Landsbyerne har hver deres landsbylaug, som er med til at bestemme udviklingen i de enkelte landsbyer. Alle landsbyerne er omfattet af lokalplaner, som fastsætter, hvordan landsbyerne kan udvikle sig og med hvilke restriktioner på eksisterende såvel som ny bebyggelse. Landsbyerne Jersie og Solrød er beliggende i byzone, mens de fire øvrige ligger i landzone.

Landsbyerne har hver deres egen karakteristika, som søges bevaret gennem de enkelte lokalplaner og i de enkelte landsbylaugs vedtægter.

Landsbyen, med landbrug som det historisk fundament, ses ikke længere i Solrød Kommune. Landsbyerne i kommunen har gennem bebyggelse og struktur bevaret deres landsbyudseende i større eller mindre grad. De ligger samlet på steder, hvor det forstyrrer landskabets udnyttelse til datidens erhverv mindst muligt.

Det er landsbyer som i større eller mindre grad er tilpasset den nye tids vilkår og behov, og med andre funktioner end oprindeligt, hvor der var tale om småbyer i forbindelse med landbruget. Her er endvidere tale om mindre bosætningsbyer, hvor den begrænsede mulighed for selvforsyning med butikker og servicetilbud, herunder skole og daginstitution, er blevet dagligdag. Et vilkår for nutidens landsbyer, og en præmis, der formodentligt ikke ændres, men som man i stedet må finde alternative løsninger til.

Her er i stedet lokale samlingssteder, frivillighed, nærhed, fællesskab og smukke byer med bevaringsværdig kulturhistorie og arkitektur.

Landsbyerne med omgivelser er især sårbare overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen herunder reklamering og skiltning, hvorfor der skal tages særligt hensyn til dette.

I landsbyerne er der mulighed for at etablere lokalbutikker og beskeden omdannelse af overflødiggjorte driftsbygninger, såsom håndværks-, lager- og mindre fremstillingsvirksomheder samt liberalt erhverv. I den forbindelse kan skiltning og reklamering tillades i begrænset omfang, og tilpasset harmonisk til omgivelserne.

Målene her blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts 2016 af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Der var fokus på landsbyerne med henblik på at få fastsat landsbypolitikker i Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden. Dette arbejde medførte ikke nye retningslinjer om skiltning i landsbyerne.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.