Retningslinjer for kulturmiljøerne

Interesseområderne er defineret ud fra de kulturhistoriske spor, der kan ses i landskabet fra oldtiden og nyere tid - eksempelvis gravhøje, kirker og landsbyer, samt de kulturhistoriske helheder i landskabet – de såkaldte kulturmiljøer. Kulturmiljøerne afspejler træk af den udvikling, der er foregået. Alle landsbyer med nærmeste omgivelser udgør en vigtig del af kommunens kulturarv.

Det samme gælder to karakterområder med meget fint bevarede udskiftningsmønstre, der sammen skaber samlede bebyggelser med store åbne markflader. Udskiftningsmønstrene kan stadig fornemmes i bebyggelsesmønstret og markinddelingen. Jersie Landsby er kendetegnet ved at være stjerneudskiftet. Denne struktur med markinddelingen, de levende hegn i skel og vejstrukturen udgør tilsammen et kulturhistorisk træk, der bør bevares. Et mindre område nord for Tykmosevej er kendetegnet ved at være kamudskiftet, hvor bebyggelsen er let tilbagetrukket langs den ene side af vejen.

Udover de udpegede beskyttelsesområder kommer sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumsloven.

Retningslinjerne for kulturværdierne fremgår herunder. Redegørelser er at finde under de enkelte retningslinjer og til sidst i listen herunder.

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller forringer muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller en lokalplan.

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Kulturspor fra oldtiden er ofte sårbare over for dræning og dybdepløjning, da sporene ofte ligger under dyrkningslagene.

Karlstrup-området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, herunder den gamle del af landsbykernen og de nære jorder samt Karlstrup Kalkgrav og Karlstrup-Engstrup Mose.

Landsbyejerlauget Havdrup, landsbykernen i Jersie, Kirke Skensveds landsbykerne og nærmeste jorder samt stationsbymiljøet langs Hovedgaden i Havdrup er endvidere udpeget som ”bevaringsværdige kulturmiljøer”. Endelig er dele af Jersie-, Kirke Skensved- og Ulvemose Ejerlav udpeget som ”øvrige kulturmiljøer”.

En ”sammenhængende helhed” er eksempelvis en landsby med omliggende dyrkningsarealer og landskabstræk, markskel, vejforløb, der tilsammen udgør en helhed.
Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.

Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde interesseområder.

Et ”væsentlige samfundsmæssige hensyn” vil sige, at ændringerne skal begrundes som nødvendige ud fra almene interesser og samfundsmæssige behov og tilgodese både lokale og overordnede almene hensyn. Eksempelvis kan det omhandle gennemførelse af en overordnet vej, jernbane og lignende.

Solrød Kommune skal arbejde for at bevare registrerede spor, så det er muligt at opleve tidligere tiders bosætning, erhverv og levevilkår, herunder sammenhængen med naturgrundlaget.

Slots- og Kulturstyrelsens nationale register over fortidsminder indeholder en oversigt over synlige kulturhistoriske spor i kommunen med begrundelse for udpegningen.

Inden for de afgrænsede kirkeomgivelser må byggeri, anlæg og skovplantning kun gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Indkig til kirkerne i Kirke Skensved og Gl. Havdrup bør fastholdes.

  • Jernbanebetjeningshuset bør bevares som formidler af jernbanehistorien.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Den stjerneformede udskiftningsstruktur med vejstrukturen, markinddelingen og de levende hegn i skel bør bevares.

  • Området med de fritliggende gravhøje nord for Solrød skal sikres mod ændret arealanvendelse og tekniske anlæg, som vil sløre oplevelsen af området. Gravhøjene skal ligeledes sikres mod tilgroning.

  • Der bør skabes indsigt til middelalderkirkerne i Jersie og Solrød, og indsigten til møllen (Solrød) fra området i nord bør fastholdes.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Bevoksningen omkring Karlstrup Kirke bør beskæres, således at der sikres en bedre indsigt til den fritliggende kirke.

  • Karlstrup Kalkgrav (3C) bør bevares som en væsentlig formidler af den tidligere råstofgravning i området.

  • Den gamle Korporalskro bør bevares for at sikre tidsdybden i området.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Ingen specifikke anbefalinger vedrørende kulturhistorie for område 8.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.