Overordnede retningslinjer for det åbne land

Disse retningslinjer gør sig gældende i det åbne land uanset hvilke værdier og interesser der er i spil. De er således overordnet de øvrige delemners retningslinjer.

Retningslinjerne gør rede for Byrådets overordnede ønsker for det åbne land i kommunen

Redegørelsen fremgår enten under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Bemærk at der udover disse retningslinjer, gør sig yderligere retningslinjer gældende, alt efter hvilket emne du skal beskæftige dig med. Du kan finde disse retningslinjer ved at klikke dig videre i menuen til højre her på siden.

Landområdet skal overvejende fastholdes som åbent, dyrket landbrugslandskab, og landbrugsarealerne skal forvaltes under hensyntagen til miljø, natur, landskab og rekreation.

Det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område, og om der i den forbindelse skal tages hensyn ved placering og udformning af bebyggelse, anlæg eller lignende.

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbundsarealer, der kan genoprettes til naturområder.
Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land ikke forringes.

I forbindelse med planlægning og administration af det åbne land vil Solrød Kommune tage vare på de særlige beskyttelsesinteresser samt omgivelserne, hvorfra de kan opleves eller blive påvirket. Herunder skal vurderes, om den påtænkte ændring er forenelig med de særlige værdier, og om der i den forbindelse skal tages hensyn ved placering og udformning af bebyggelse, anlæg eller lignende. Offentlighedens mulighed for at få adgang til værdierne skal ligeledes vurderes, hvor dette er aktuelt.

Ud over byudvikling er det især strukturudviklingen i landbrug og skovbrug, der præger landskabet. Der er behov for en landbrugsdrift og en naturpleje, der sigter mod at fastholde natur-typerne i det åbne land (enge, overdrev, moser), at forhindre, at de gror til og skabe adgang til de spændende naturområder.

Kyststrækningen i kommunen er omfattet af strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelsesloven. Kommunerne skal tage særlige hensyn til natur og landskab, når de planlægger i områder, der ligger tæt på de danske kyster. Det skal bevare kysterne åbne og fri for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af at ligge ved kysten.

For at sikre, at de åbne kyststrækninger bevarer deres åbne karakter og fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, skal kommunens planlægning respektere en kystnærhedszone. Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, der er dog lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der udlagt som byzone, som har andre regler.

Nye byarealer i kystnærhedszonen er kun muligt med en planmæssig begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk mulig. Gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier i kystnærhedszonen kan ikke accepteres som planlægningsmæssig begrundelse.

Tekniske anlæg kan kun placeres med en funktionel begrundelse, hvis en kystnær placering er påkrævet, eller hvor placering uden for kystnærhedszonen vil medføre uforholdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Landskabsanalyse

Solrød Kommune har i samarbejde med Greve Kommune udarbejdet en Landskabsanalyse, som danner grundlag for en præcisering og detaljering af de værdifulde landskaber i kommunen. Se landskabsanalysen her.

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Bebyggelsesstrukturen med de let tilbagetrukne gårde langs vejene bør fastholdes som en formidling af blokudskiftningsstrukturen i området.

  • Ny bebyggelse i tilknytning til Havdrup kan etableres, såfremt det afskærmes med en transparent grøn beplantning.

  • Ved omdannelse af landbrugsbygninger/gårdanlæg bør det sikres, at karakteren af traditionel landbrugsbebyggelse med omgivelser så vidt muligt bevares.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Bebyggelsesstrukturen ved Ejevang (langs Tykmosevej) med bebyggelsen placeret langs den ene side af vejen bør fastholdes.

  • Ny bebyggelse bør kun etableres i tilknytning til Solrød landsby og Jersie landsby, for at fastholde karakteren med det åbne og enkle landskab. Bebyggelse i såvel Solrød landsby som Jersie landsby skal etableres med en transparent grøn afgrænsning mod det åbne land.

  • I Solrød landsby bør ny bebyggelse placeres således, at der fastholdes et landskabsstrøg mellem Solrød landsby og bybåndet.

  • I Jersie landsby bør det sydøstlige område friholdes for ny bebyggelse.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Karlslunde-Karlstrup Moser (3D) og Karlstrup Kalkgrav (3C) bør friholdes fra ny bebyggelse. Evt. ny bebyggelse øst for Karlstrup Landsby bør gives en transparent grøn afgrænsning.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Der bør ikke etableres ny bebyggelse i området, da det strider mod det åbne kystlandskab.

Karakterområderne 4, 5, 6 og 7 ligger alle i Greve Kommune. Du kan se kort med de fire karakterområder her.