Retningslinjer for større tekniske anlæg

Emnet om større tekniske anlæg er opdelt på fire delemner: affalds- og deponeringsanlæg, herunder affaldshåndtering, håndtering af jord samt vindmøller og forsyningsnet i form af højspændingsnet, fjernvarmenet, elnet, bredbåndsnet, naturgasnet og antennemaster.

For Karakterområde 1, ”Hovedlandskabet”, anbefales at:

  • Området bør friholdes for større tekniske anlæg, da det vurderes, at området ikke har kapacitet til at rumme flere større tekniske anlæg.

  • Delområdet nordvest for Kirke Skensved (1D) bør friholdes helt fra tekniske anlæg, da det vil sløre det uforstyrrede landskab.

  • I området kan der placeres mindre, tekniske anlæg, såfremt de indpasses landskabeligt evt. med en transparent grøn afgræsning.

For Karakterområde 2, ”Jersie og Solrød landbrugslandskab”, anbefales at:

  • Området bør friholdes for større tekniske anlæg, da flere tekniske anlæg vil sløre landskabskarakteren.

  • I området kan der placeres mindre, tekniske anlæg, såfremt de sikres en grøn afgrænsning.

For Karakterområde 3, ”Karlslunde-Karlstrup bakkelandskab”, anbefales at:

  • Området bør friholdes fra større tekniske anlæg, da de vil sløre landskabskarakteren og forstærke det tekniske præg.

  • Der kan etableres mindre tekniske anlæg i området, såfremt de indpasses landskabeligt.

  • Delområderne Karlslunde-Karlstrup Moser (3D) samt Karlstrup Kalkgrav (3C) bør friholdes fra tekniske anlæg.

For Karakterområde 8, ”Kysten”, anbefales at:

  • Området bør friholdes fra tekniske anlæg, da det vil forringe oplevelsen af det værdifulde kystlandskab. Dog kan der etableres midlertidige installationer i tilknytning til strandparkerne under hensyntagen til områdets landskabs- og naturværdier.

  • Endvidere kan der etableres formidling i form af informationstavler og lignende ved de særlige natur- og kulturområder.

Du kan se landskabsanalysen her og se kort med de fire karakterområder her.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Biogas

Solrød Kommunes biogasanlæg 'Solrød Biogas' stod færdigt i 2015. Solrød Biogas modtager årligt 226.000 tons råvarer, herunder tang fra Køge Bugt, restprodukter fra industrien og gylle fra landbruget. Råvarerne afgasser på anlægget, og biogassen, der udvindes fra produktionen, sendes til VEKS' gasmotor på Lerbækvej samt til Solrød Fjernvarmes gasmotor i Havdrup, hvor den omdannes til grøn el og varme. En del af biogassen leveres også til Solrød Bioenergi ApS' opgraderingsanlæg, som renser biogassen og sender den ud på gasnettet. Anlægget bidrager med en væsentlig del af Solrød Kommunes målsætninger for drivhusgasreduktioner og for produktion af vedvarende energi. Den afgassede biomasse køres efterfølgende til landbruget, hvor den udnyttes som organisk gødning - "Fra restprodukt til grøn energi".

Du kan læse mere om Solrød biogas her.

I 2021 har Solrød Kommune i øvrigt godkendt opførelsen af et tilstødende biogasanlæg, ejet af Solrød Bioenergi ApS. Anlægget forventes at modtage ca. 250.000 tons råvarer og at levere opgraderet biogas til gasnettet.

Vindmøller i Solrød Kommune

Der findes i dag to mindre vindmøller (ca. 46 meter høje) samt én husstandsvindmølle (ca. 24,5 meter) i Solrød Kommune.