Miljøscreening af kommuneplanen

Solrød Kommune har gennemført en miljøscreening af Forslag til Solrød Kommuneplan 2021 for at kunne tage stilling til, om der var behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af kommuneplanforslaget. Byrådets vurdering har været i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Formålet med miljøvurderingsloven er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af bl.a. planer. 

Screeningen blev gennemført for de ændringer, der er sket i forhold til Solrød Kommuneplan 2017, og som ikke er af redaktionel eller af mindre væsentlig karakter.

I Forslag til Solrød Kommuneplan 2021 blev der foretaget rettelser af Solrød Kommuneplan 2017 med udgangspunkt i temaerne fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden. Der var således tale om en temarevision frem for en fuld revision af kommuneplanen.

De væsentligste ændringer, som er blevet vurderet, siden sidste kommuneplan er:

I screeningen af kommuneplanforslaget blev følgende væsentligste ændringer blevet vurderet:

 1. Mulighed for op til ti etagers byggeri på stationspladsen i Solrød Center. (reduceret til 5 etager ved Byrådets behandling af kommuneplanforslaget)
 2. For boliger i ramme 416 A (Cordozasvinget A) forøges bebyggelsesprocenten (fra 40 til 50) og højden (fra to etager på hele rammen til to etager mod nord og øst med en gradvis stigning mod syd og vest til max fem etager).
 3. Udlæg til tre ny rammeområder med i alt 150 nye boliger ved Havdrup:
  A) Ramme 224 (Skovvænget): 100 åben-lav og tæt-lav boliger i max to etager. (reduceret til 75 boliger ved Byrådets behandling af kommuneplanforslaget)
  B) Ramme 227 (Sallevvej): 10 åben-lav og 15 tæt-lav boliger.
  C) Ramme 228 (Ørnesædevej): 25 åben-lav boliger. (øget til 50 boliger ved Byrådets behandling af kommuneplanforslaget)
 4. Der udlægges nye arealer inden kategorierne uønsket skovrejsningsområde, ønsket skovrejsningsområde samt neutral skovrejsningsområde.
 5. Udpegninger til Grønt Danmarkskort:
  a) Nye arealudpegninger af potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder.
  b) Nye arealudpegninger af økologiske forbindelser og naturområder.
 6. Udpegning af kommunale arealer til etablering af regnvandsbassiner.

Resultat af miljøscreening

Resultatet af screeningen var, at kommuneplanforslaget ikke udløser behov for en miljøvurdering, men at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurdering, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser forventes gennemført i forbindelse med den mere detaljerede planlægning for de enkelte områder. 

Se miljøscreening af Forslag til Solrød Kommuneplan 2021 her.

Solrød Kommune vurderer, at Kommuneplan 2021 ikke vil medføre en påvirkning af udpegningsgrundlaget for hverken flora eller fauna i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand (Køge Kommune) og Staunings Ø samt Natura 2000-område nr. 150 Gl. Havdrup Mose. Ligeledes vurderes det, at kommuneplanen ikke hindrer, der kan arbejdes videre med målsætningerne for de to Natura 2000-områder.

Solrød Kommune vurderer også, at Kommuneplan 2021 ikke vil medføre en påvirkning af de internationalt beskyttede arter (bilag IV). For så vidt angår bilag IV-arter har kommunen (på baggrund af data fra Danmarks Naturdata (miljøportalen)) ikke registreret bilag IV-arter i de nye arealer, som indgår i kommuneplanrevisionen.
Ved skovrejsningsprojekter skal der foretages en konkret vurdering.

Byrådets besluttede på den baggrund, at kommuneplanforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Resultatet af miljøscreeningen var i høring samtidig med kommuneplanforslaget, hvor Byrådets afgørelse blev påklaget.
Solrød Kommune afventer Planklagenævnets afgørelse (pr. december 2021). Klagen har ikke opsættende virkning.

Formålet med miljøvurderingsloven er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af bl.a. planer.

Screeningen er gennemført ud fra § 8, stk. 2, nr. 2, i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (LBK nr. 973 af 25. juni
2020), på grundlag af emnerne i lovens bilag 4.

Grundlaget for en miljøscreening fremgår af bilag 3 til miljøvurderingsloven. Af bilaget fremgår en række kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af planens indvirkning på miljøet, herunder kriterier i forhold til planens karakteristika og kendetegn ved indvirkningen og de områder, som kan blive berørt, herunder indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet, samt faren for menneskers sundhed og miljøet.

Kravene til, hvilke forhold/miljøparametre, der skal inddrages i screeningen (screeningens omfang), og detaljeringsgraden af screeningen afhænger desuden af de konkrete forhold. Omfanget og detaljeringsgraden må således tilpasses indholdet af det enkelte planforslag, hvilket altid er en konkret vurdering i henhold til bl.a. lovens formål, planområdets udstrækning, den eksisterende planlægning samt de muligheder, planlægningens realisering medfører.

Screeningen var i høring i perioden fra den 29. april 2021 til den 13. maj 2021.

Solrød Kommune havde ved høringsperiodens udløb modtaget ét internt høringssvar. Høringssvaret indeholdt ingen bemærkninger til screeningen.

Resultatet af screeningen var, at kommuneplanforslaget ikke udløser behov for en miljøvurdering, men at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurdering, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser forventes gennemført i forbindelse med den mere detaljerede planlægning for de enkelte områder. 

På baggrund af en række drøftelser med Miljøstyrelsen i kommuneplanforslagets høringsperioden, er der i redegørelsen til den vedtagne kommuneplan tilføjet en vurdering af planens indvirkning på Natura 2000-områder, bilag IV-arter og skovrejsning.